ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന് ഉയർന്ന സുരക്ഷയും വിശ്വാസ്യതാ റേറ്റിംഗുകളും ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. സാധാരണ പലിശ നിരക്കുകൾക്ക് പുറമേ, 15, 18, 22, 30, 33, 39, 44 മാസത്തെ പ്രത്യേക കാലാവധിയിൽ ഞങ്ങൾ ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എഫ്‍ഡി നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തെ ബാധിക്കുന്നു, അതുപോലെ നിക്ഷേപ കാലാവധിയെയും. ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന് നീണ്ട കാലാവധി എന്നാൽ കോംപൗണ്ടിങ്ങ് വരുമാനത്തിന്‍റെ കരുത്ത് ആസ്വദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. 

60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള എഫ്‍ഡി നിരക്കുകൾ

രൂ. 15,000 മുതൽ രൂ. 5 കോടി വരെയുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്കുള്ള പുതുക്കിയ പലിശ നിരക്ക് (ജനുവരി 20, 2023 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ)
 *15, 18, 22, 30, 33, 39, 44 മാസത്തെ കാലാവധിയിൽ പ്രത്യേക പലിശ നിരക്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു

കാലയളവ്
മാസം
സഞ്ചിതം
(പലിശ + മെച്യൂരിറ്റിയിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ തുക പേമെന്‍റ്)
അസഞ്ചിതം
(നിശ്ചയിച്ച ഫ്രീക്വൻസിയിൽ പലിശ പേഔട്ട്, പ്രിൻസിപ്പൽ അടച്ചു
മെച്യൂരിറ്റിയിൽ)
മെച്യൂരിറ്റിയിൽ (പ്രതിവർഷം) പ്രതിമാസം (പ്രതിവർഷം) ത്രൈമാസികം (പ്രതിവർഷം) അർദ്ധവാർഷികം (പ്രതിവർഷം) വാർഷികം (പ്രതിവർഷം)
12-14 7.15% 6.93% 6.97% 7.03% 7.15%
15* 7.30% 7.07% 7.11% 7.17% 7.30%
16-17 7.15% 6.93% 6.97% 7.03% 7.15%
18* 7.15% 6.93% 6.97% 7.03% 7.15%
19-21 7.15% 6.93% 6.97% 7.03% 7.15%
22* 7.45% 7.21% 7.25% 7.32% 7.45%
23 7.15% 6.93% 6.97% 7.03% 7.15%
24 7.50% 7.25% 7.30% 7.36% 7.50%
25-29 7.30% 7.07% 7.11% 7.17% 7.30%
30* 7.40% 7.16% 7.20% 7.27% 7.40%
31-32 7.30% 7.07% 7.11% 7.17% 7.30%
33* 7.70% 7.44% 7.49% 7.56% 7.70%
34-35 7.30% 7.07% 7.11% 7.17% 7.30%
36-38 7.60% 7.35% 7.39% 7.46% 7.60%
39* 7.60% 7.35% 7.39% 7.46% 7.60%
40-43 7.60% 7.35% 7.39% 7.46% 7.60%
44* 7.85% 7.58% 7.63% 7.70% 7.85%
45-60 7.60% 7.35% 7.39% 7.46% 7.60%

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള എഫ്‍ഡി നിരക്കുകൾ (60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ) (പ്രതിവർഷം 0.25% വരെ അധികമായി)

രൂ. 15,000 മുതൽ രൂ. 5 കോടി വരെയുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്കുള്ള പുതുക്കിയ പലിശ നിരക്കുകൾ (ജനുവരി 20, 2023 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ)
 *15, 18, 22, 30, 33,39, 44 മാസത്തെ കാലാവധിയിൽ പ്രത്യേക പലിശ നിരക്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

കാലയളവ്
മാസം
സഞ്ചിതം
(പലിശ + മെച്യൂരിറ്റിയിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ തുക പേമെന്‍റ്)
അസഞ്ചിതം
(നിർവ്വചിച്ച ഫ്രീക്വൻസിയിൽ പലിശ പേഔട്ട്, പ്രിൻസിപ്പൽ അടച്ചു
മെച്യൂരിറ്റിയിൽ)
മെച്യൂരിറ്റിയിൽ (പ്രതിവർഷം) പ്രതിമാസം (പ്രതിവർഷം) ത്രൈമാസികം (പ്രതിവർഷം) അർദ്ധവാർഷികം (പ്രതിവർഷം) വാർഷികം (പ്രതിവർഷം)
12-14 7.40% 7.16% 7.20% 7.27% 7.40%
15* 7.55% 7.30% 7.35% 7.41% 7.55%
16-17 7.40% 7.16% 7.20% 7.27% 7.40%
18* 7.40% 7.16% 7.20% 7.27% 7.40%
19-21 7.40% 7.16% 7.20% 7.27% 7.40%
22* 7.70% 7.44% 7.49% 7.56% 7.70%
23 7.40% 7.16% 7.20% 7.27% 7.40%
24 7.75% 7.49% 7.53% 7.61% 7.75%
25-29 7.55% 7.30% 7.35% 7.41% 7.55%
30* 7.65% 7.39% 7.44% 7.51% 7.65%
31-32 7.55% 7.30% 7.35% 7.41% 7.55%
33* 7.95% 7.67% 7.72% 7.80% 7.95%
34-35 7.55% 7.30% 7.35% 7.41% 7.55%
36-38 7.85% 7.58% 7.63% 7.70% 7.85%
39* 7.85% 7.58% 7.63% 7.70% 7.85%
40-43 7.85% 7.58% 7.63% 7.70% 7.85%
44* 8.10% 7.81% 7.87% 7.94% 8.10%
45-60 7.85% 7.58% 7.63% 7.70% 7.85%

ഞങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും

ഞങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും

നിങ്ങൾ സ്ഥിരതയുള്ളതും ഉയർന്ന ഫലം നൽകുന്നതുമായ ഒരു നിക്ഷേപ ഓപ്ഷന് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബജാജ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം. അതിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക.

 • പ്രതിവർഷം 8.10% വരെ സുരക്ഷിതമായ റിട്ടേണുകൾ നേടുക.

  44 മാസ കാലയളവിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് നേടുക. നിങ്ങൾ എത്ര ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നുവോ, നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം കൂടുതൽ റിട്ടേണുകൾ ലഭിക്കും.

 • FD features

  ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക കാലയളവിൽ ഉയർന്ന എഫ്‍ഡി നിരക്കുകൾ

  ഞങ്ങൾ 15, 18, 22, 30, 33, 39, 44 മാസത്തെ പ്രത്യേക കാലാവധിയിൽ ഉയർന്ന എഫ്‍ഡി നിരക്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 • FD features

  ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ്

  ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന [ഐസിആർഎ]എഎഎ(സ്റ്റേബിൾ), ക്രിസിൽ എഎഎ/സ്റ്റേബിൾ റേറ്റിംഗുകൾ എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ ഞങ്ങളുടെ കൈവശം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

 • FD features

  മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള ഉയർന്ന എഫ്‍ഡി നിരക്കുകൾ

  നിങ്ങൾ ഒരു മുതിർന്ന പൗരനാണെങ്കിൽ (60 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ), നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിവർഷം 0.25% വരെ അധിക എഫ്‍ഡി പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കും.

 • FD features

  ഫ്ലെക്സിബിൾ പലിശ പേഔട്ട്

  ഞങ്ങൾ പ്രതിമാസം, ത്രൈമാസികം, അർദ്ധവാർഷികം, വാർഷികം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പലിശ പേഔട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കാലയളവിന്‍റെ (മെച്യൂരിറ്റി) അവസാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ പേഔട്ട് (പലിശ + മുതൽൽ) എന്ന ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്.

 • FD features

  എൻഡ്-ടു-എൻഡ് ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്

  ഞങ്ങൾ ഒരു എൻഡ്-ടു-എൻഡ് ഓൺലൈൻ പ്രോസസ് സൃഷ്ടിച്ചു, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പോകാതെ ഒരു എഫ്‍ഡി ബുക്ക് ചെയ്യാം.

 • FD features

  സമർപ്പിതമായ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ (എന്‍റെ അക്കൗണ്ട്)

  നിങ്ങളുടെ എഫ്‍ഡി ഓൺലൈനിൽ മാനേജ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് രസീത് (എഫ്‌ഡി‌ആർ) ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക,
  പലിശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഐസി), സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് (എസ്ഒഎ), മറ്റ് പ്രസക്തമായവ
  രേഖകൾ.
  എൻ്റെ അക്കൌണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക

 • FD features

  നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിലുള്ള ലോൺ (എൽഎഎഫ്‍ഡി)

  നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്മേൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ ഉന്നയിക്കാം. സഞ്ചിത ഡിപ്പോസിറ്റിനായി, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ 75% വരെയും അസഞ്ചിത എഫ്‌ഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എഫ്‌ഡിയുടെ 60% വരെയും ലോൺ.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

മറ്റ് നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഏതാനും നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകൾ താഴെപ്പറയുന്നു.

 • സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്ലാനിൽ നിക്ഷേപിക്കുക

  രൂ. 5,000 വരെ കുറഞ്ഞ തുകയിൽ നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രതിമാസ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുകയും പ്രതിവർഷം 8.10% വരെ റിട്ടേണുകൾ നേടുകയും ചെയ്യാനാവും.
  സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്ലാനിൽ നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കുക

 • തടസ്സരഹിതമായ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്

  സ്റ്റോക്കുകൾ, ഡെറിവേറ്റീവുകൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം.
  ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക

 • നിങ്ങളുടെ ബജാജ് പേ വാലറ്റ് സജ്ജമാക്കുക

  പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനോ യുപിഐ, ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പണമടയ്ക്കാനോ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക 4 ഇൻ 1 വാലറ്റ്.
  ബജാജ് പേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

FD calculator

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍

നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം മികച്ച രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുക

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും

താഴെപ്പറയുന്ന അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ആവശ്യമാണ്.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

 • ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നവർ
 • ഏക ഉടമസ്ഥത
 • പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനങ്ങളും കമ്പനികളും
 • ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബങ്ങൾ (എച്ച്‌യുഎഫ്)
 • ക്ലബ്ബുകൾ, അസോസിയേഷനുകൾ, സൊസൈറ്റികള്‍ , ഫാമിലി ട്രസ്റ്റുകൾ

ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

 • പാൻ
 • ഏതെങ്കിലും കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റ്: ആധാർ കാർഡ്/പാസ്പോർട്ട്/ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്/വോട്ടർ ഐഡി

നോൺ-റസിഡന്‍റ് ഇന്ത്യക്കാർ (എൻആർഐകൾ), ഇന്ത്യൻ വംശജർ (പിഐഒ), ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഒസിഐ) എന്നിവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയുമായി ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ wecare@bajajfinserv.in ൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതാം.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ്

1. ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം തുറക്കുന്നതിന് ഈ പേജിന്‍റെ മുകളിൽ 'എഫ്‍ഡി തുറക്കുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
2. നിങ്ങളുടെ 10-അക്ക മൊബൈൽ നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് അയച്ച ഒടിപി വെരിഫൈ ചെയ്യുക.
3. നിക്ഷേപ തുക പൂരിപ്പിക്കുക, നിക്ഷേപ കാലയളവും പേഔട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡും ജനന തീയതിയും എന്‍റർ ചെയ്യുക.
4. നിങ്ങളുടെ കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കുക: നിങ്ങൾ നിലവിലെ കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയ ഉപഭോക്താക്കൾ, ആധാർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കുക.
5. ഒരു പ്രഖ്യാപനം പ്രദർശിപ്പിക്കും. ദയവായി അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുകയും നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്ത് പണമടയ്ക്കാൻ തുടരുക.
6. നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ്/യുപിഐ അല്ലെങ്കിൽ എൻഇഎഫ്‌ടി/ആർടിജിഎസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം പൂർത്തിയാക്കുക.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലും മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ലിങ്ക് ആയും ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്നോളജ്മെന്‍റ് (എഫ്‌ഡിഎ) ലഭിക്കും. 3 പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് രസീത് (ഇ-എഫ്‌ഡിആർ) നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്കും അയക്കുന്നതാണ് (ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ശരിയായ ഓർഡറിൽ ആണെങ്കിൽ).

കൂടുതൽ വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എങ്ങനെ പുതുക്കാം

മെച്യൂരിറ്റിക്ക് 24 മണിക്കൂർ മുമ്പ് വരെ നിങ്ങളുടെ എഫ്‍ഡി പുതുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. താഴെയുള്ള 6 ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 • FD renewal

  സ്റ്റെപ്പ് 1:

  നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ജനന തീയതി, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഒടിപി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടലിലെ എന്‍റെ അക്കൗണ്ടിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക. 

 • FD renewal

  സ്റ്റെപ്പ് 2:

  നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജിൽ ലഭ്യമായ 'എന്‍റെ ബന്ധങ്ങൾ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും കാണാൻ 'എല്ലാം കാണുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • FD renewal

  സ്റ്റെപ്പ് 3:

  നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും, നിങ്ങൾ പുതുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് 'നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പുതുക്കുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’.

 • FD renewal

  സ്റ്റെപ്പ് 4:

  പലിശ നിരക്ക്, മെച്യൂരിറ്റി തുക ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ എഫ്‌ഡിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾക്കൊപ്പം കാണിക്കുന്നതാണ്. 'തുടരുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’.

 • FD renewal

  സ്റ്റെപ്പ് 5:

  'മുതൽ', 'മുതൽ + പലിശ' അല്ലെങ്കിൽ 'ഭാഗിക പുതുക്കൽ' എന്നീ മൂന്ന് പുതുക്കൽ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക’. കൂടാതെ, പേഔട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും കാലയളവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • FD renewal

  സ്റ്റെപ്പ് 6:

  നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ അയച്ച ഒടിപി ഉപയോഗിച്ച് പുതുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.

ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റുകളുടെ 3 സവിശേഷമായ വേരിയന്‍റുകൾ

 • ടേം ഡിപ്പോസിറ്റ്

  കുറഞ്ഞത് രൂ. 15,000 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന, ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളെന്ന് സാധരണ അറിയപ്പെടുന്ന ടേം ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓൺലൈനിൽ തുറക്കുകയും 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെയുള്ള കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. കാലാകാലങ്ങളിൽ, ഞങ്ങൾ ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് സഹിതം പ്രത്യേക കാലയളവ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ, നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത തുക നിക്ഷേപിക്കുകയും മെച്യൂരിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർവ്വചിച്ച ഇടവേളയിൽ പലിശ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

 • സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്ലാൻ-സിംഗിൾ മെച്യൂരിറ്റി സ്കീം (എസ്എംഎസ്)

  റെഗുലർ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ നടത്താൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്ലാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്ലാൻ (എസ്‌ഡിപി) ആയിരിക്കും. ഒരു എസ്‌ഡിപിയിൽ, നിർവ്വചിച്ച കാലയളവിലേക്ക് (12 മുതൽ 60 മാസം വരെ) നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മാസവും കുറഞ്ഞത് രൂ. 5,000 വരെ നിക്ഷേപിക്കാം. സിംഗിൾ മെച്യൂരിറ്റി സ്കീമിന് (എസ്എംഎസ്) കീഴിൽ, മെച്യൂരിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുതലും പലിശയും ലഭിക്കും. ഡിപ്പോസിറ്റ് മാസത്തിൽ നിലവിലുള്ള പലിശ നിരക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഓരോ പുതിയ ഡിപ്പോസിറ്റിലെയും പലിശ കണക്കാക്കുന്നത്.

 • സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്ലാൻ- പ്രതിമാസ മെച്യൂരിറ്റി സ്കീം (എംഎംഎസ്)

  സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്ലാൻ (എസ്‌ഡിപി) എന്ന് വിളിക്കുന്ന റിക്കറിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ നടത്താൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്ലാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു എസ്‌ഡിപിയിൽ, നിർവ്വചിച്ച കാലയളവിലേക്ക് (12 മുതൽ 60 മാസം വരെ) നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മാസവും കുറഞ്ഞത് രൂ. 5,000 വരെ നിക്ഷേപിക്കാം. പ്രതിമാസ മെച്യൂരിറ്റി സ്കീമിന് (എംഎംഎസ്) കീഴിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും പലിശയും, മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത് മുതലും ലഭിക്കുന്നു. ഡിപ്പോസിറ്റ് മാസത്തിൽ നിലവിലുള്ള പലിശ നിരക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഓരോ പുതിയ ഡിപ്പോസിറ്റിലെയും പലിശ കണക്കാക്കുന്നത്.

കൂടുതല്‍ കാണിക്കുക കുറച്ച് കാണിക്കുക

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്നാൽ എന്താണ്, ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

ബാങ്കുകളും നോൺ-ബാങ്കിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളും (എൻബിഎഫ്‌സികൾ) വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു നിക്ഷേപ ഉപാധിയാണ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്. ഇതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ പണം നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് നിശ്ചിത പലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.
നിങ്ങൾ ഒരു എഫ്‍ഡി-യിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, കാലാവധിയുടെ അവസാനം പണം തിരികെ നൽകുമെന്ന് ധനകാര്യ സ്ഥാപനം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. ഇത് മെച്യൂരിറ്റി കാലയളവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പലിശയും നൽകും.ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുക

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് എഫ്‌ഡിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി എന്താണ്?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് എല്ലാ കസ്റ്റമേർസിനും ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവ് ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെയുള്ള കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഓരോ നിക്ഷേപത്തിനുമുള്ള പലിശ നിരക്ക് നിക്ഷേപകൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെടും. ബജാജ് ഫൈനാൻസ് തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയത് പരിശോധിക്കുക FD നിരക്കുകൾ

ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക എത്രയാണ്?

ബജാജ് ഫൈനാൻസിനൊപ്പം ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക രൂ. 15,000 ആണ്.

മെച്യൂരിറ്റിക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് എന്‍റെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുമോ?

എല്ലാ ഡിപ്പോസിറ്റർമാർക്കും ബിഎഫ്എൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാലാവധിക്ക് മുമ്പുള്ള പിൻവലിക്കൽ ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നു, ഇത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത മെച്യൂരിറ്റി തീയതിക്ക് മുമ്പ് എഫ്‍ഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അവരെ അനുവദിക്കുന്നു.
സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ മനസ്സിലാക്കുക കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകും മുന്‍പ് നിക്ഷേപം പിന്‍വലിക്കല്‍

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഒറ്റത്തവണ നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനാണ്, ഇത് നിക്ഷേപ സമയത്ത് ബാധകമായ പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഒറ്റത്തുക നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്ലാൻ എന്നത് ഉപഭോക്താവിന് വെറും രൂ. 5,000 മുതൽ ആരംഭിക്കാവുന്ന ചെറിയ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകൾ ഉള്ള ഒരു പ്രതിമാസ നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനാണ്. ഓരോ മാസവും നടത്തുന്ന നിക്ഷേപവും പുതിയ എഫ്‍ഡി ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇവയ്ക്ക് നിക്ഷേപ സമയത്ത് ബാധകമായ പലിശ നിരക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുക സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്ലാൻ

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് എത്ര ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ നടത്താൻ കഴിയും?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നടത്താവുന്ന ഡിപ്പോസിറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന് പരിധി ഇല്ല നിലവിൽ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് പ്രതിവർഷം 8.10% വരെ എഫ്‌ഡി നിരക്കുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു.

ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ എത്ര ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം?

ഓൺലൈൻ എഫ്‍ഡി ബുക്കിംഗ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ രൂ. 15,000 മുതൽ രൂ. 5 കോടി വരെ നിക്ഷേപിക്കാം.
ഓഫ്‌ലൈൻ നിക്ഷേപകർക്ക്, നിക്ഷേപ തുകയ്ക്ക് ഉയർന്ന പരിധി ഇല്ല.

എനിക്ക് FD ൽ പ്രതിമാസ പലിശ ലഭിക്കുമോ?

അതെ, ഒരു എഫ്‍ഡി അസഞ്ചിത പ്രതിമാസ സ്കീം തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ പ്രതിമാസ പലിശ നേടാം. ബജാജ് ഫൈനാൻസിന്‍റെ അസഞ്ചിത സ്കീം ഉപയോഗിച്ച്, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലുള്ള റിട്ടേണുകൾ വഴി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സാധാരണ ചെലവുകൾക്ക് പണം കണ്ടെത്താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ഉപയോഗിക്കൂ എഫ്‌ഡി കാൽക്കുലേറ്റർ

എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കാം?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്‌ലൈൻ മോഡിൽ എഫ്‌ഡിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുകൾ വഴിയോ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ വഴിയോ ഓഫ്‌ലൈനിൽ നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്. ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യു ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സുരക്ഷിതമാണോ?

അതെ, ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്. ഇത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സുരക്ഷയും കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപ റിസ്കും സൂചിപ്പിക്കുന്ന [ഐസിആർഎ]എഎഎ(സ്റ്റേബിൾ), ക്രിസിൽ എഎഎ/സ്റ്റേബിൾ റേറ്റിംഗുകളാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ നിക്ഷേപ കാലയളവ് എത്രയാണ്?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിനുള്ള കാലയളവ് 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെയാണ്

കൂടുതല്‍ കാണിക്കുക കുറച്ച് കാണിക്കുക

നിരാകരണം:

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (ബിഎഫ്എൽ) ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച്, പബ്ലിക് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനായി അപേക്ഷാ ഫോമിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന Indian Express (മുംബൈ എഡിഷൻ), Loksatta (പൂനെ എഡിഷൻ) എന്നിവയിലെ പരസ്യങ്ങൾ കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ https://www.bajajfinserv.in/fixed-deposit-archives പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്യാം

കമ്പനിക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട്, 1934 ൻ്റെ സെക്ഷൻ 45 IA ക്ക് കീഴിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകിയ 5 മാർച്ച് 1998 തീയതിയിലുള്ള സാധുതയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യക്ഷമതയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി നടത്തിയ ഏതെങ്കിലും പ്രസ്താവനകളുടെയോ പ്രാതിനിധ്യങ്ങളുടെയോ അഭിപ്രായങ്ങളുടെയോ കൃത്യതയ്‌ക്കോ ഡിപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനോ/ബാധ്യതകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനോ ഉത്തരവാദിത്തമോ ഗ്യാരണ്ടിയോ RBI ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല.

എഫ്‍ഡി കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാലയളവിൽ അധിവർഷം ഉൾപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ റിട്ടേണുകൾ അൽപ്പം വ്യത്യാസപ്പെടാം.