ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുള്ള ബിസിനസ് ലോണിന്‍റെ സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും

 • Quick processing

  വേഗത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ്

  വേഗത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ലോൺ പ്രോസസിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് വെറും 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ* ലോൺ അപ്രൂവലിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യം.

 • Flexi facility

  ഫ്ലെക്സി സൗകര്യം

  നിങ്ങളുടെ ലോൺ പരിധിയിൽ നിന്ന് പണം കടം വാങ്ങുകയും പ്രീപേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക, സൗജന്യമായി. ആദ്യ കാലയളവിൽ പലിശ മാത്രമുള്ള ഇഎംഐ അടയ്ക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • Convenient tenors

  സൗകര്യപ്രദമായ കാലയളവുകൾ

  96 മാസം വരെയുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • Funds in %$$DL-Disbursal$$%*

  48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഫണ്ടുകൾ*

  നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ച് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ* നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ബിസിനസ് ലോൺ വിതരണം നേടൂ.

 • No collateral

  കൊലാറ്ററൽ വേണ്ട

  സെക്യൂരിറ്റിയായി വ്യക്തി, ബിസിനസ് ആസ്തി പണയം വെക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി ഫണ്ടിംഗ് നേടുക.

 • Easy part-prepayment

  ലളിതമായ പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ്

  അധിക ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ ഒന്നുമില്ലാതെ പാര്‍ട്ട് പ്രീപേമെന്‍റുകള്‍ നടത്തുകയും നിങ്ങളുടെ മൊത്തം പലിശ പേമെന്‍റ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക.

 • Pre-approved offers

  പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ഓഫർ

  നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിന് അനുയോജ്യമായ തൽക്ഷണ ബിസിനസ് ലോൺ ഫൈനാൻസിംഗ് നേടാൻ പ്രത്യേക പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ഓഫറുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

ഡോക്ടർമാര്‍ക്കുള്ള ബിസിനസ് ലോൺ

പ്രയാസരഹിതവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഡോക്ടർമാർക്കുള്ള ബിസിനസ് ലോൺ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് വേഗത്തിലുള്ള ഫൈനാൻസിംഗ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഏറ്റവും പുതിയ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിനെ പുതിയ നടപടിക്രമം പ്രകാരം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ലോൺ ഉപയോഗിക്കാം. ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുള്ള ബിസിനസ് ലോണിന് ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കുകയും വേഗത്തിലുള്ള 48 മണിക്കൂര്‍ ലോണ്‍ വിതരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ രൂ. 55 ലക്ഷം* വരെ നേടുകയും ചെയ്യുക.

വായ്പ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെക്സി ലോൺ സൌകര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇവിടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ലോൺ പരിധി ലഭിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പണം പിൻവലിക്കാനും അധിക ചെലവില്ലാതെ അൺലിമിറ്റഡ് സമയങ്ങൾ പ്രീപേ ചെയ്യാനും കഴിയും. നിങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്ന തുകയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പലിശ ഈടാക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ഔട്ട്ഗോ 45% വരെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആദ്യ കാലയളവിൽ പലിശ മാത്രമുള്ള ഇഎംഐ അടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം*.

*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകം
*(ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം, വാസ് നിരക്കുകൾ, ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ നിരക്കുകൾ, ഫ്ലെക്സി ഫീസ്, പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ)

Types of Medical Practice Finance

Bajaj Finserv offers two kinds of medical practise finance. Here are the details about the two:

ഡോക്ടർ ലോൺ

1 Three unique variants

Bajaj Finserv offers three new and unique variants of doctor loans - Term Loan, Flexi Term Loan, and Flexi Hybrid Loan. Each variant comes with specific features and benefits, allowing doctors to choose the one that best suits their financial needs.

2 No part-prepayment charges on Flexi variants:

With the Flexi variants of the doctor loan, medical professionals can borrow funds as needed and make part-prepayments whenever they have surplus funds without incurring any additional charges.

3 Loan amount of up to Rs. 55 lakh:

Medical practitioners can access loans ranging from Rs. 2,00,000 to a substantial amount of Rs. 55 lakh. This allows doctors to manage both small and large expenses related to their medical practice efficiently.

4 Convenient tenures of up to 8 years:

Bajaj Finserv provides doctors with the flexibility to repay the loan over a period ranging from 12 months to 96 MONTHS, making the repayment process more convenient and manageable.

Read more about Bajaj Finserv Doctor Loan.

Medical equipment 3:

1 Loan amount of up to Rs. 6 CRORE:

Medical professionals can secure funds from Rs. 2 lakh to as high as Rs. 6 CRORE through an end-to-end online application process.

2. 84 മാസം വരെയുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവ്:

Bajaj Finserv offers extended repayment tenures of up to 84 MONTHS for medical equipment finance. This allows healthcare providers to comfortably repay the loan over an extended period.

3 Minimal documentation:

Applying for medical equipment finance with Bajaj Finserv is hassle-free, as it requires only a few basic documents, streamlining the loan application process.

4 Approval in 24 hours:

In most cases, the approval for medical equipment finance is provided within 24 hours, ensuring that medical practitioners can quickly acquire the necessary equipment for their practice.

Read more about Medical Equipment Finance.

Benefits of Small Business loan for Medical Startup

Benefits of Small business Loan for medical startup:

 1. Capital injection: A small business loan provides essential funding to cover initial setup costs, equipment purchases, and operational expenses.
 2. Flexibility: With varying loan options, medical startups can choose the best-suited financing solution that aligns with their specific needs.
 3. Business growth: The infusion of funds enables the startup to expand services, hire skilled staff, and attract more patients.
 4. Improved Cash flow: A well-managed loan helps maintain a steady cash flow, ensuring smooth day-to-day operations.
 5. Modern equipment: Access to the latest medical equipment boosts efficiency and enhances the quality of care provided.
 6. Building credit: Timely repayment builds a positive credit history, improving future borrowing prospects.
 7. Competitive advantage: Sufficient funds allow startups to stay competitive in the rapidly evolving healthcare industry.
 8. Emergency reserves: The loan can act as a safety net for unexpected financial challenges or emergencies.
 9. Long-term sustainability: Proper utilisation of funds sets the foundation for a thriving and sustainable medical practice.

Bajaj Finserv understands the challenges of establishing a successful medical profession. Not only does it require extensive education and residency training but setting up a medical practice can also be costly. That's where we steps in, offering customer-centric business practice loans specifically designed to support medical professionals on their journey to success. With competitive interest rates, minimal processing charges, a simple application process, and dedicated customer support, Bajaj Finserv stands out as the ideal choice for medical practice financing, helping you achieve your dream career in the healthcare industry.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുള്ള ബിസിനസ് ലോണിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

ഈ ലളിതമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാർക്കുള്ള ബിസിനസ് ലോൺ സ്വന്തമാക്കൂ:

 • സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർ (എംഡി/ ഡിഎം/ എംഎസ്) - കുറഞ്ഞ തൊഴിൽ പരിചയം ആവശ്യമില്ല.
 • ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡോക്ടർമാർ (എംബിബിഎസ്) - കുറഞ്ഞ തൊഴിൽ പരിചയം ആവശ്യമില്ല.
 • ഡെന്‍റിസ്റ്റുകൾ (ബിഡിഎസ്/ എംഡിഎസ്) - 3 വർഷം
 • ആയുർവേദിക്, ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ (ബിഎച്ച്എംഎസ്/ബിഎഎംഎസ്) - യോഗ്യത നേടിയതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം

ഇതിനൊപ്പം, നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പൗരനായിരിക്കണം.

Documents required for a business loan for medical practice

ഡോക്ടർമാർക്കുള്ള ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ബിസിനസ് ലോണിനുള്ള നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ഏതാനും അടിസ്ഥാന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ മാത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

 • അംഗീകൃത സിഗ്‍നറ്ററിയുടെ കെവൈസി
 • മെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുള്ള ബിസിനസ് ലോണിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുള്ള ബിസിനസ് ലോണ്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ ഈ ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങള്‍ പിന്തുടരുക.

 1. 1 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ‘ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക’ അപേക്ഷാ ഫോം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ
 2. 2 നിങ്ങൾക്ക് അയച്ച നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും ഒടിപിയും എന്‍റർ ചെയ്യുക
 3. 3 നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത, പ്രൊഫഷണൽ വിവരങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്യുക
 4. 4 നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക

ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയും അടുത്ത ഘട്ടം സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതുമാണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

Who can avail medical practice loans?

Medical practitioners, including doctors, dentists, and other healthcare professionals, can avail medical practice loans to finance their clinics or practices.

Is a business loan for medical startup expensive?

No, Bajaj Finserv offers doctor loans with competitive interest rates, ensuring affordability and ease of repayment for medical startups.

Is medical practice finance a secured loan?

No, Bajaj Finserv's doctor loan is an unsecured loan, which means there is no need to provide collateral or security.

What is the CIBIL score required to apply for a medical startup loan?

To apply for a doctor loan, a CIBIL score of 685 and above is generally preferred, indicating good creditworthiness and a higher chance of loan approval.

കൂടുതല്‍ കാണിക്കുക കുറച്ച് കാണിക്കുക