ಎಫ್‍ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಫ್‌‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ 60 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7.50% ವರೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7.75% ವರೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 0.25% ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದರದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರ ಸ್ವರೂಪವು ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಫ್‌‌ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಫ್‌‌ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ರೂ. 15,000 ದಿಂದ ರೂ. 5 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರ
(ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2022 ರಿಂದ ಅನ್ವಯ)
ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಾವಧಿ 12 – 23 24 – 35 36 – 60
ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ 6.35%. ವಾರ್ಷಿಕ 6.95%. ವಾರ್ಷಿಕ 7.40%.
ಮಾಸಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ 6.17%. ವಾರ್ಷಿಕ 6.74%. ವಾರ್ಷಿಕ 7.16%.
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ 6.20%. ವಾರ್ಷಿಕ 6.78%. ವಾರ್ಷಿಕ 7.20%.
ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ 6.25%. ವಾರ್ಷಿಕ 6.83%. ವಾರ್ಷಿಕ 7.27%.
ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ 6.35%. ವಾರ್ಷಿಕ 6.95%. ವಾರ್ಷಿಕ 7.40%.

 

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ರೂ. 15,000 ರಿಂದ ರೂ. 5 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರ (ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2022 ರಿಂದ ಅನ್ವಯ)

ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಾವಧಿ

ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ

ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ

ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ

(ವಾರ್ಷಿಕ %.)

ಮಾಸಿಕ

(ವಾರ್ಷಿಕ %.)

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ

(ವಾರ್ಷಿಕ %.)

ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ

(ವಾರ್ಷಿಕ %.)

ವಾರ್ಷಿಕ

(ವಾರ್ಷಿಕ %.)

12 - 23 ತಿಂಗಳು

ವಾರ್ಷಿಕ 6.60%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.41%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.44%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.49%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.60%.

24 - 35 ತಿಂಗಳು

ವಾರ್ಷಿಕ 7.20%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.97%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.01%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.08%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.20%.

36 - 60 ತಿಂಗಳು

ವಾರ್ಷಿಕ 7.65%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.39%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.44%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.51%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.65%.


ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಎಫ್‌‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು

ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಾವಧಿ

15

18

22

30

33

44

ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ

(60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ)

ವಾರ್ಷಿಕ 6.55%. ವಾರ್ಷಿಕ 6.65%. ವಾರ್ಷಿಕ 6.80%. ವಾರ್ಷಿಕ 7.05%. ವಾರ್ಷಿಕ 7.15%. ವಾರ್ಷಿಕ 7.50%.

ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ (ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ)

ವಾರ್ಷಿಕ 6.80%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.90%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.05%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.30%.

ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 7.40.%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.75%.


60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಚಿತವಲ್ಲದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿಶೇಷ ಎಫ್‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು

ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಾವಧಿ

15

18

22

30

33

44

ಮಾಸಿಕ

ವಾರ್ಷಿಕ 6.36%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.46%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.60%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.83%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.93%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.25%.

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ

ವಾರ್ಷಿಕ 6.40%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.49%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.63%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.87%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.97%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.30%.

ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ

ವಾರ್ಷಿಕ 6.45%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.54%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.69%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.93%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.03%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.36%.

ವಾರ್ಷಿಕ

ವಾರ್ಷಿಕ 6.55%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.65%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.80%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.05%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.15%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.50%.


ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿಶೇಷ ಎಫ್‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು

ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಾವಧಿ

15

18

22

30

33

44

ಮಾಸಿಕ

ವಾರ್ಷಿಕ 6.60%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.69%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.83%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.07%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.16%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.49%.

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ

ವಾರ್ಷಿಕ 6.63%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.73%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.87%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.11%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.20%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.53%.

ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ

ವಾರ್ಷಿಕ 6.69%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.79%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.93%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.17%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.27%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.61%.

ವಾರ್ಷಿಕ

ವಾರ್ಷಿಕ 6.80%.

ವಾರ್ಷಿಕ 6.90%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.05%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.30%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.40%.

ವಾರ್ಷಿಕ 7.75%.


ಗ್ರಾಹಕರ ವರ್ಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು (ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2022 ರಿಂದ ಅನ್ವಯ)

  • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 0.25% ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

* ಷರತ್ತು ಅನ್ವಯ

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಫ್‌‌ಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಆಕರ್ಷಕ ಎಫ್‌‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾಲಾವಧಿಗಳು, ಆವರ್ತಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳು, ಸುಲಭ ನವೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಎಫ್‌‌ಡಿ ಮೇಲಿನ ಲೋನನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7.50% ವರೆಗಿನ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7.75% ವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಫ್‍ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2022 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಿತ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಫ್‌‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌‌ನ ಫೀಚರ್‌‌ಗಳು

ಬಡ್ಡಿ ದರ

ವಾರ್ಷಿಕ 7.75% ವರೆಗೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಲಾವಧಿ

1 ವರ್ಷ

ಗರಿಷ್ಠ ಕಾಲಾವಧಿ

5 ವರ್ಷಗಳು

ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತ

ಕನಿಷ್ಠ- ರೂ. 15,000

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಸುಲಭವಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಗದರಹಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು

ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ

ಆಗಾಗ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ನನ್ನ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಸಿಕ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು, ನೀವು ಎಫ್‌‌ಡಿ ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಬಹುದು.

FD ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌‌ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆಯೇ?

ಹೌದು, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗಳಿಸುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು 'ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಫ್‌‌ಡಿ ಮೇಲಿನ ಟಿಡಿಎಸ್ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಎಫ್‌ಡಿ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆಯೇ?

ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸ್ಥಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಯಸುವ ಅಪಾಯ-ವಿರೋಧಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದರಗಳು, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅವಧಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಫ್‌‌ಡಿಗಳು ಕಡಿಮೆ-ಅಪಾಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಎಫ್‌‌ಡಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಗಳು ಯಾವುವು?

ನೀವು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು 12 ರಿಂದ 60 ತಿಂಗಳ ನಡುವಿನ ಅವಧಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು.

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಷ್ಟು?

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಎಫ್‌‌ಡಿ ವಿತರಕರು ನೀಡುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಫ್‌‌ಡಿ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಧ್ಯದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಫ್‍ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಎರಡರ ಲಾಭವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.

5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ?

ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಜಾಜ್ ಹಣಕಾಸು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು 40% ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಫ್‌‌ಡಿಯಲ್ಲಿ 44 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ರೂ. 1,00,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಊಹಿಸೋಣ.

44 ತಿಂಗಳ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಟೇಬಲ್ ಈ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ:

ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಧ

ಬಡ್ಡಿ ದರ

ಬಡ್ಡಿಯ ಪಾವತಿ

ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ

60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ನಾಗರಿಕರು

ವಾರ್ಷಿಕ 7.50%.

ರೂ. 30,366

ರೂ. 1,30,366

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು

ವಾರ್ಷಿಕ 7.75%.

ರೂ. 31,481

ರೂ. 1,31,481

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಆಕರ್ಷಕ 5 ವರ್ಷದ ಎಫ್‌‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತದ 40% ವರೆಗೆ ಆದಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು 41% ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು42% ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಫ್‌‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ-ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದರಗಳ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಿಯಮಿತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪಾವತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಫ್‌‌ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಎಫ್‌‌ಡಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಸಲು ಮೊತ್ತವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಫ್‌‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಫ್‌‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಆರ್‌‌ಬಿಐ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆರ್‌‌ಬಿಐನಿಂದ ರೆಪೋ ದರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಎನ್‌‌ಬಿಎಫ್‌‌ಸಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಪಾಲಿಸಿ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಲವರ್ಧನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ