ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಲ್ ದರಗಳು ಯಾವುವು?

2 ನಿಮಿಷದ ಓದು

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಲ್ ದರವನ್ನು 19 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರಾಟ, ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಅಡಮಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಗಣನೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಸರ್ಕಲ್ ದರಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ವಿಧಗಳ ದರಗಳು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ರೂ. 42,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ರೆಡಿ ರೆಕಾನರ್ ರೇಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಲ್ ದರಗಳು 2022-23

ಮುಂಬೈನ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಕಚೇರಿಗಳು/ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ದರಗಳು (ರೂ. ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)

ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ದರಗಳು (ರೂ/ಚದರ ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)

ಅಂಧೇರಿ ಈಸ್ಟ್

1,25,000 - 2,68,000/1,65,000 - 3,31,000

1,14,000 - 2,44,000

ಅಂಧೇರಿ ಈಸ್ಟ್ ಮರೋಲ್

1,11,000 - 1,78,000/1,40,000 - 3,38,000

92,100 - 1,57,000

ಅಂಧೇರಿ ವರಿವಲಿ

1,66,000 - 1,90,000/2,07,000 - 2,50,000

1,45,000 - 1,73,000

ಅಂಧೇರಿ ವೆಸ್ಟ್

1,56,000 - 2,60,000/ 2,14,000 - 3,25,000

1,38,000 - 2,10,000

ಅಂಧೇರಿ ಈಸ್ಟ್ ಕುರ್ಲಾ ರೋಡ್

1,43,000 - 1,74,000/1,73,000 - 2,37,000

1,08,000 - 1,58,000

ಅಂಧೇರಿ ಓಶಿವಾರ

1,21,000 - 2,61,000/1,67,000 - 3,03,000

1,01,000 - 2,37,000

ಅಂಧೇರಿ ವರ್ಸೋವಾ

1,64,000 - 2,60,000/1,97,000 - 3,25,000

1,49,000 - 2,09,000

ಬಾಂದ್ರಾ ಈಸ್ಟ್

1,30,000 - 3,27,000/1,88,000 - 4,17,000

1,11,000 - 2,90,000

ಬಾಂದ್ರಾ ವೆಸ್ಟ್

1,51,000 - 4,95,000/1,91,000 - 6,02,000

1,32,000 - 4,50,000

ಬಾಂದ್ರಾ ರಿಕ್ಲೇಮೇಶನ್

2,79,000/3,59,000

2,43,000

ಬಪ್ನಾಲ

1,11,000/1,49,000

91,200

ಬೋರಿವಲಿ (ಈಸ್ಟ್)

1,42,000 - 2,43,000/65,800 - 3,02,000

52,800 - 1,18,000

ಬಿಕೆಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಿನಾ

1,48,000 - 3,79,000/1,88,000 - 4,55,000

1,29,000 - 3,44,000

ಬೋರಿವಲಿ (ಪಶ್ಚಿಮ)

1,15,000 - 1,44,000/1,38,000 - 2,05,000

95,300 - 1,18,000

ಬೈಕುಳ್ಳ

1,05,000 - 5,30,000/1,57,000 - 6,36,000

82,000 - 4,70,000

ಬ್ರಹ್ಮನ್ವಾಡ

1,34,000 - 1,59,000/1,99,000 - 2,25,000

1,20,000 - 1,37,000

ಕೊಲಾಬ

3,08,000 - 7,96,000/3,68,000 - 9,24,000

2,80,000 - 6,52,000

ಧಾರಾವಿ

81,000 - 96,800/98,500 - 1,16,000

73,600 - 88,000

ದಾದರ್

1,05,000 - 2,50,000/1,31,000 - 3,32,000

71,300 - 2,22,000

ದಿಂಡೋಶಿ

1,25,000 - 2,00,000/1,61,000 - 2,52,000

93,700 - 1,70,000

ಫೋರ್ಟ್

2,32,000 - 7,10,000/2,61,000 - 8,37,000

1,82,000 - 5,92,000

ಗೋರೆಗಾಂವ್ ಈಸ್ಟ್

63,300 - 2,46,000/87,600 - 4,03,000

51,000 - 2,21,000

ಗಿರ್ಗಾಂವ್ ಚೌಪಾಟಿ

2,01,000 - 5,51,000/2,41,000 - 8,23,000

1,65,000 - 4,541,00

ಗೋರೆಗಾಂವ್ ವೆಸ್ಟ್

81,300 - 2,39,000/97,400 - 3,17,000

68,700 - 1,77,000

ಜುಹು

2,54,000 - 4,15,000/3,03,000 - 5,07,000

2,31,000 - 3,77,000

ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ಈಸ್ಟ್

1,32,000 - 2,32,000/1,50,000 - 2,53,000

1,15,000 - 2,11,000

ಲೋವರ್ ಪರೇಲ್

1,89,000 - 6,51,000/2,14,000 - 7,66,000

1,78,000 - 5,24,000

ಕಾಂದಿವಲಿ ಈಸ್ಟ್

1,48,000 - 1,86,000/53,700 - 2,12,000

42,900 - 1,69,000

ಮಾಧ್ ವಿಲೇಜ್

90,400/1,32,000

58,400

ಕಾಂದಿವಲಿ ವೆಸ್ಟ್

1,63,000/1,96,000

1,31,000

ಮಲಬಾರ್ ಮತ್ತು ಕಂಬಲ್ಲಾ ಹಿಲ್ಸ್

4,42,000 - 10,62,000/5,14,000 - 11,97,000

3,40,000 - 8,61,000

ಮಾಹೀಮ್

2,36,000 - 4,63,000/2,57,000 - 6,16,000

2,15,000 - 3,81,000

ಮಲಾಡ್ ಈಸ್ಟ್

98,000 - 1,88,000/1,27,000 - 2,48,000

74,600 - 1,63,000

ಮಾಲ್ವಾಣಿ

90,000 - 1,19,000/1,03,000 - 1,37,000

78,800 - 1,06,000

ಮಲಾಡ್ ವೆಸ್ಟ್

1,18,000 - 2,11,000/1,39,000 - 2,96,000

98,900 - 1,71,000

ಮಾಂಡವಿ

1,93,000 - 2,89,000/2,33,000 - 3,69,000

1,26,000 - 2,21,000

ಮಾಟುಂಗ

1,71,000 - 2,96,000/2,13,000 - 4,02,000

1,43,000 - 2,52,000

ಮರೈನ್ ಡ್ರೈವ್

2,19,000 - 4,68,000/2,88,000 - 5,57,000

1,65,000 - 4,46,000

ಮಜ್ಗಾಂವ್

96,100 - 2,69,000/1,10,000 - 3,23,000

69,400 - 2,18,000

ಪರೇಲ್ ಸೆವ್ರಿ

1,21,000 - 3,78,000/1,51,000 - 4,38,000

84,600 - 3,36,000

ನಾರಿಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್

5,18,000 - 6,99,000/6,55,000 - 8,31,000

4,14,000 - 5,76,000

ಪರಿಘಾ ಕ್ರೀಕ್

1,06,000 - 2,90,000/1,51,000 - 3,03,000

89,100 - 1,72,000

ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಡಾಕ್

2,05,000 - 2,76,000/2,49,000 - 3,83,000

1,59,000 - 2,40,000

ಪರ್ಜಾಪುರ್ ಅಂಧೇರಿ

1,02,000/1,22,00085,400

85,400

ಸಹರ್

1,55,000/1,74,000

1,41,000

ಸೈಯನ್

1,53,000 - 2,65,000/1,83,000 - 3,31,000

1,28,000 - 2,33,000

ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾನ್

1,05,000 - 2,11,000/1,57,000 - 2,83,000

91,600 - 1,92,000

ಟಾರ್ಡಿಯೋ

2,05,000 - 4,81,000/2,57,000 - 5,68,000

1,71,000 - 3,37,000

ಹಳ್ಳಿಗಳು

55,100 - 1,38,000/66,000 - 1,80,000

42,000 - 1,25,000

ವಿಲೇ ಪಾರ್ಲೆ ವೆಸ್ಟ್

2,40,000 - 3,29,000/2,90,000 - 4,11,000

1,76,000 - 2,73,000

ವರ್ಲಿ

2,13,000 - 5,96,000/2,67,000 - 7,01,000

1,73,000 - 5,88,000

ಸರ್ಕಲ್ ರೇಟ್ ಎಂದರೇನು?

ಸರ್ಕಲ್ ದರ ಅಥವಾ ರೆಡಿ ರೆಕಾನರ್ ದರವು ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಚಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ದರವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ರೆಕನರ್ ದರವನ್ನು ನಗರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ತಿಯ ಘೋಷಿತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ದರವನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಲ್ ದರ ಯಾವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ?

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ರೆಕನಾರ್ ದರಗಳು ಎರಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಗಣನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ:

 • ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ
 • ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 19 ವಲಯಗಳನ್ನು 221 ಉಪ-ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ದರದ ಮೇಲೆ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

 • ಆಸ್ತಿ ಸ್ವಾಧೀನ, ಅಂದರೆ, ವಸತಿ, ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ
 • ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದರೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ಲಾಟ್, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೆ, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆಸ್ತಿಯ ಓಪನ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಮಾರಾಟ/ಖರೀದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಲೋನ್ ಗೆ ಅಡಮಾನ ಇಡುವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ.

 • ಓಪನ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್: ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಪ್ರದೇಶ x 40% ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಟ್
 • ಕವರ್ ಆದ/ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್: ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಪ್ರದೇಶ x ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ದರದ 25%

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯು ಫ್ಲೋರ್ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಮುಂದುವರಿಯುವ ಫ್ಲೋರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ

ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ:

 • 4ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ವರೆಗೆ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ
 • 5ನೇ ಮತ್ತು 10ನೇ ಫ್ಲೋರ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ 5%
 • 11ನೇ ಮತ್ತು 20ನೇ ಫ್ಲೋರ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ 10%
 • 21ನೇ ರಿಂದ 30ನೇ ಫ್ಲೋರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ 15%
 • 31ನೇ ಫ್ಲೋರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ 20%

ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಮಾರಾಟ/ಖರೀದಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಲೋನ್ ಪಡೆಯಲು ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ

ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೌಲ್ಯವು ಸಿದ್ಧ ರೆಕನರ್ ದರ ಮತ್ತು ಘೋಷಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾದ ಮೌಲ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ದರಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ.

 • 6% ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
 • ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ 6%
 • 6% ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಜಂಟಿ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿನ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯದ 1% ಅಥವಾ ರೂ. 30,000, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದು.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಟ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ದರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು, ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

 1. ಆಸ್ತಿಯ ನಿರ್ಮಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಇದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಬಿಲ್ಟ್-ಅಪ್ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್‌ನ 1.2 x ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ಫ್ಲಾಟ್, ಪ್ಲಾಟ್, ಮನೆ, ಬಿಲ್ಡರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮುಂತಾದ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
 3. ಸರ್ಕಾರವು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
 4. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ರೆಕನಾರ್ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ:
 • ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಪ್ಲಾಟ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) x ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ದರ (ರೂ./ಚದರ ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) X 1.25
 • ವಸತಿ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳು: ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ:
 1. ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ಬಿಲ್ಟ್-ಅಪ್ ಏರಿಯಾ (ಚದರ. ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) x ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಟ್ (ರೂ./ಚದರ ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ) x 1 + ಫ್ಲೋರ್ ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ
 2. ಓಪನ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ)
 3. ಕವರ್ ಆದ/ ಸ್ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ)

ಮುಂಬೈನ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಲ್ ದರವನ್ನು ನಗರದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಏರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂಧೇರಿ ಈಸ್ಟ್

ಅಂಧೇರಿ ಓಶಿವಾರ

ಪರಿಘಾ ಕ್ರೀಕ್

ಬಾಂದ್ರಾ ರಿಕ್ಲೇಮೇಶನ್

ಬೈಕುಳ್ಳ

ಮಲಾಡ್ ವೆಸ್ಟ್

ಫೋರ್ಟ್

ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ಈಸ್ಟ್

ಮಾಹೀಮ್

ಅಂಧೇರಿ ಈಸ್ಟ್ ಮರೋಲ್

ಅಂಧೇರಿ ವರ್ಸೋವಾ

ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಡಾಕ್

ಬಪ್ನಾಲ

ಬ್ರಹ್ಮನ್ವಾಡ

ಮಾಂಡವಿ

ಗೋರೆಗಾಂವ್ ಈಸ್ಟ್

ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ವೆಸ್ಟ್

ಮಲಾಡ್ ಈಸ್ಟ್

ಅಂಧೇರಿ ವರಿವಲಿ

ಬಾಂದ್ರಾ ಈಸ್ಟ್

ಪರ್ಜಾಪುರ್ ಅಂಧೇರಿ

ಬೋರಿವಲಿ (ಈಸ್ಟ್)

ಕೊಲಾಬ

ಮಾಟುಂಗ

ಗಿರ್ಗಾಂವ್ ಚೌಪಾಟಿ

ಲೋವರ್ ಪರೇಲ್

ಹಳ್ಳಿಗಳು

ಅಂಧೇರಿ ವೆಸ್ಟ್

ಬಾಂದ್ರಾ ವೆಸ್ಟ್

ಸಹರ್

ಬಿಕೆಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಿನಾ

ಧಾರಾವಿ

ಮರೈನ್ ಡ್ರೈವ್

ಗೋರೆಗಾಂವ್ ವೆಸ್ಟ್

ಕಾಂದಿವಲಿ ಈಸ್ಟ್

ವಿಲೇ ಪಾರ್ಲೆ ಈಸ್ಟ್

ಅಂಧೇರಿ ಈಸ್ಟ್ ಕುರ್ಲಾ ರೋಡ್

ಮಜ್ಗಾಂವ್

ವಿಲೇ ಪಾರ್ಲೆ ವೆಸ್ಟ್

ಬೋರಿವಲಿ (ಪಶ್ಚಿಮ)

ದಾದರ್

ಸೈಯನ್

ಜುಹು

ಮಾಧ್ ವಿಲೇಜ್

ವಾಧವನ್

ಮಲಬಾರ್ ಮತ್ತು ಕಂಬಲ್ಲಾ ಹಿಲ್ಸ್

ಪರೇಲ್ ಸೆವ್ರಿ

ವರ್ಲಿ

ದಿಂಡೋಶಿ

ನಾರಿಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್

ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾನ್

ಕಾಂದಿವಲಿ ವೆಸ್ಟ್

ಮಾಲ್ವಾಣಿ

ಟಾರ್ಡಿಯೋ

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ