தனிநபர் கடன்

ஒரு கடனின் பகுதி பணமளிப்பு என்றால் என்ன

ஒரு கடனின் பகுதியளவு முன்கூட்டியே பணம் செலுத்தல் என்றால் என்ன?

உங்களிடம் சிறிதளவு கூடுதல் ரொக்கம் இருந்தால், உங்களுடைய கடன் தொகையில் ஒரு பகுதியை முன்னரே பகுதியளவு செலுத்த அதைப் பயன்படுத்தலாம், உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த தவணைக்காலத்தை அல்லது EMI-ஐ குறைக்கலாம்.

உங்கள் கடனை விரைவிலேயே திரும்ப செலுத்துதலுக்கு தனிநபர் கடன் முன்-பணமளிப்பு அல்லது தனிநபர் கடன் பகுதி முன்-பணமளிப்பு என்று பெயர்.
வழக்கமாக முன்-பணம்செலுத்தல் தொகையானது உங்கள் EMI தொகையைவிட மூன்று மடங்கு அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.

உங்கள் முதல் EMI-ஐ செலுத்திய தருணத்திலிருந்து திரும்பச் செலுத்துதல் தொகைக்கான அதிகபட்ச வரம்பு எதுவுமில்லை.
பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் தனிநபர் கடன் பகுதி முன்-பணமளிப்பு கால்குலேட்டரை பயன்படுத்தி உங்கள் கடன் தவணைக்காலம் அல்லது EMI இவைகளின் மீது உங்கள் பகுதி முன்-பணமளிப்பு தாக்கத்தை கணக்கிடுங்கள்.