പ്രവർത്തന മൂലധന ലോണുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

പ്രവർത്തന മൂലധന ലോണുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതയെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ തരം, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വിന്‍റേജ്, വരുമാനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്രവർത്തന മൂലധന ലോൺ രൂ. 75 ലക്ഷം വരെയുള്ള അനുമതി തുകയ്ക്ക് പ്രതിവർഷം 17% ൽ ആരംഭിക്കുന്ന ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാണ്.

നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മൂലധന ലോണിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം പലിശ കണക്കാക്കാൻ ബിസിനസ് ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.