എന്‍റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ലോൺ പാർട്ട്-പ്രീപേ ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ ലോണിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം നേരത്തെ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ടേം ലോൺ പാർട്ട്-പ്രീപേ ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ ലോൺ പാർട്ട്-പ്രീപേ ചെയ്യുക

നിങ്ങൾക്ക് മിച്ചം ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഷെഡ്യൂളിന് മുമ്പേ ലോൺ തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം തിരികെ അടയ്ക്കാം. അതായത് ശേഷിക്കുന്ന തുകയിൽ മാത്രമാണ് പലിശ ഈടാക്കുക - അത് ലോൺ കാലാവധിയും/ അല്ലെങ്കിൽ ഇഎംഐയും കുറയ്ക്കും.

 • Repay a part of your loan in advance

  നിങ്ങളുടെ ലോണിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചടയ്ക്കുക

  എന്‍റെ അക്കൗണ്ട് സന്ദർശിച്ച് ഏതാനും ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ലോൺ തുക പാർട്ട്-പ്രീപേ ചെയ്യാം.

  • നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും ജനന തീയതിയും ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടില്‍ സൈൻ-ഇൻ ചെയ്യുക.
  • പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോൺ അക്കൗണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് 'പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ്' തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • തുക എന്‍റർ ചെയ്ത് ബാധകമായ നിരക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവലോകനം ചെയ്യുക.
  • ആവശ്യമായ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും എന്‍റര്‍ ചെയ്താല്‍, തുടര്‍ന്ന് പാർട്ട്-പ്രീപേ ചെയ്യുക.


  താഴെയുള്ള 'നിങ്ങളുടെ ലോണിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം അടയ്ക്കുക' ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. 'എന്‍റെ അക്കൗണ്ട്' ലേക്ക് സൈൻ-ഇൻ ചെയ്യുക, 'പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ്' ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തുടരുക.

  നിങ്ങളുടെ ലോണിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം അടയ്ക്കുക

 • നിങ്ങളുടെ ലോൺ ഇഎംഐ മാനേജ് ചെയ്യുക

  ഒന്നിലധികം പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ലോൺ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുക. ആരംഭിക്കുന്നതിന് എന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സൈൻ-ഇൻ ചെയ്യുക.