എന്‍റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐകൾ അടയ്ക്കുക

സാധാരണയായി, നിങ്ങളുടെ ലോൺ ഇഎംഐ നിശ്ചിത തീയതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് സ്വയമേവ കുറയ്ക്കപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നത്തിന്‍റെ അപൂർവ സാധ്യതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ മതിയായ ഫണ്ട് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ അടയ്‌ക്കാതെ പോകാം. അത്തരം അടച്ചില്ലാത്ത ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റിനെ കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ എന്ന് പറയും.

കുടിശ്ശികയുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകൾ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ഭാവിയിൽ ലോണുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതിന് പുറമേ, നിങ്ങൾ പിഴ പലിശ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അധിക ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ നിരക്കുകളും നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

നിങ്ങൾ ഒരു ലോൺ ഇഎംഐ വിട്ടുപോയാൽ, സാധ്യമാകുന്നത്ര വേഗത്തിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. എന്‍റെ അക്കൗണ്ട് സന്ദർശിച്ച് ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്ന് എടുത്ത ലോണുകൾക്കുള്ള എല്ലാ കുടിശ്ശിക ഇഎംഐകളും മാനേജ് ചെയ്യാം.

 • Overdue payment

  കുടിശ്ശിക പേമെന്‍റ്

  ഈ ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ എന്‍റെ അക്കൗണ്ടിൽ അടയ്ക്കാം:

  • ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടലിലേക്ക് പോകാൻ ഈ പേജിലെ 'സൈൻ-ഇൻ' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും ജനന തീയതിയും എന്‍റർ ചെയ്യുക.
  • കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐകൾ ഉള്ള ലോൺ അക്കൗണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • നൽകിയ പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് 'കുടിശ്ശിക അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോയ ഇഎംഐ' ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • കുടിശ്ശികയുള്ള തുക എന്‍റർ ചെയ്ത് ബാധകമായ പിഴ നിരക്കുകൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുക.
  • പേമെന്‍റ് പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക.


  താഴെയുള്ള 'നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശിക ഇഎംഐ ക്ലിയർ ചെയ്യുക' ഓപ്ഷന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കുടിശ്ശിക വന്ന ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് അടയ്ക്കാം. നിങ്ങളെ പേമെന്‍റ് സെക്ഷനിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യും, അവിടെ ലോൺ അക്കൗണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം, ഓപ്ഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് 'കുടിശ്ശിക അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോയ ഇഎംഐ' ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേമെന്‍റുമായി തുടരുക.

  നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ ക്ലിയർ ചെയ്യുക

 • കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോറിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ, വിട്ടുപോയ ഇഎംഐകൾ പിഴ ഈടാക്കും, അത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് വലിയ ഫീസ് ആകാം.

  നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ലോൺ ഇഎംഐ വിട്ടുപോയാൽ, ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ സന്ദർശിച്ച് അവ ഏതാനും ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്‍റെ അക്കൗണ്ട് ലേക്ക് സൈൻ-ഇൻ ചെയ്യുക, 'വിട്ടുപോയ അല്ലെങ്കിൽ കുടിശ്ശികയുള്ള ഇഎംഐ' ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പേമെന്‍റുമായി തുടരുക.

കൂടുതല്‍ കാണിക്കുക കുറച്ച് കാണിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ ലോൺ ഇഎംഐ മാനേജ് ചെയ്യുക

  ഒന്നിലധികം പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ലോൺ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുക. ആരംഭിക്കുന്നതിന് എന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സൈൻ-ഇൻ ചെയ്യുക.