ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക image

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്

image

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍ മേലുള്ള ലോൺ

സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും

അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭവങ്ങളും അത്യാഹിത ഘട്ടങ്ങളും പെട്ടെന്നുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അതിനാലാണ് ചില നിക്ഷേപകർ മെച്യൂരിറ്റി എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് തങ്ങളുടെ FD നിക്ഷേപങ്ങൾ പിൻവലിക്കുവാൻ തുനിയുന്നത്. എന്നാല്‍, ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്മേല്‍ ഒരു ലോൺ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ FD ഉടയ്ക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാവുന്നതാണ്. ലോൺ തുകയുടെ റിട്ടേണിനായി നിങ്ങളുടെ FD കൊലാറ്ററല്‍ ആയി പണയം വെയ്ക്കാവുന്ന സുരക്ഷിതമായ ലോൺ ആണ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്മേലുള്ള ലോൺ.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കുകളില്‍ വേഗത്തിലുള്ള നടപടികളിലൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയ തിരിച്ചടവ് വ്യവസ്ഥകളോടൊപ്പം കുറച്ച് രേഖകൾ മാത്രം നല്‍കി ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളിന്മേല്‍ ലളിതമായ ലോൺ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

 • High-value loan

  ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ലോൺ

  സഞ്ചിത FD യില്‍ തുകയുടെ 75% വരെയും അസഞ്ചിത FD യില്‍ തുകയുടെ 60% വരെയും നേടാവുന്നതാണ്.

 • കുറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ

  ലളിതമായ പേപ്പർ വർക്കും ഒറ്റ പേജ് ഡോക്യുമെൻറേഷനും പൂർത്തിയാക്കി ഉറച്ച അപ്രൂവല്‍ നേടൂ.

 • ദൃത പ്രോസസ്സിംഗ്

  നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫണ്ടുകൾ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും നേടൂ.

 • ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയ തിരിച്ചടവ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ

  നിങ്ങൾ ആദ്യം നിക്ഷേപിച്ച ദിവസം മുതല്‍ 90 ദിവസങ്ങൾ തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ FD യുടെ അവശേഷിക്കുന്ന കാലാവധി വരെയുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയ കാലാവധിയില്‍ നിങ്ങളുടെ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

 • അധിക ചാർജുകളൊന്നും തന്നെയില്ല

  നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ കൂടുതല്‍ സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഫോർക്ലോഷർ ചാർജ്ജുകളോ പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റ് ചാർജ്ജുകളോ ഈടാക്കുന്നില്ല. ഇന്നു തന്നെ ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്നും ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്മേലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിച്ച്, നിങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ ഫണ്ട് ചെയ്യൂ.