സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും

 • High-value loan

  ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ലോൺ

  സഞ്ചിത, അസഞ്ചിത എഫ്‌ഡിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഫ്‌ഡി തുകയുടെ 75%, 60% വരെ ലോൺ ലഭിക്കും.

 • Minimal documentation

  കുറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ

  ലളിതമായ പേപ്പർവർക്കും മിനിമം ഡോക്യുമെന്‍റേഷനും ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പുള്ള അപ്രൂവലുകൾ നേടുക.

 • Flexible repayment option

  ഫ്ലെക്സിബിൾ റീപേമെന്‍റ് ഓപ്ഷൻ

  നിങ്ങൾ ആദ്യം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ 3 മാസം മുതൽ എഫ്‌ഡിയുടെ ശേഷിക്കുന്ന കാലയളവ് വരെ നിങ്ങളുടെ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

 • Zero extra charges

  അധിക ചാർജുകളൊന്നും തന്നെയില്ല

  ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്മേലുള്ള ലോണിന് ഫോർക്ലോഷർ ചാർജ്ജുകളൊന്നും ബാധകമല്ല.

 • Quick processing

  വേഗത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ്

  ആവശ്യമായ ഫണ്ടുകൾ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും നേടുക.

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എഫ്‌ഡി സൗകര്യത്തിന് മേൽ ഈസി ലോൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിക്കാം. സഞ്ചിത, അസഞ്ചിത എഫ്‌ഡിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യഥാക്രമം എഫ്‌ഡി തുകയുടെ 75%, 60% വരെ ലോൺ ലഭിക്കും. പ്രക്രിയ ഏതാനും ഘട്ടങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്രൂവലിന് ശേഷം, നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടുകൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്മേലുള്ള നിങ്ങളുടെ ലോണിന്, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരക്കുകളോ ഫോർക്ലോഷർ, പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റ് ചാർജ്ജുകളോ ബാധകമല്ല.

നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ എളുപ്പമുള്ള ലോൺ ലഭ്യമാക്കി നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് പണം കണ്ടെത്തൂ.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക