എന്താണ് ഫ്ലെക്സി ലോണ്‍?

നിങ്ങളുടെ ലഭ്യമായ ലോൺ പരിധിയിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അധിക ഫണ്ടുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ പാർട്ട്-പ്രീപേ ചെയ്യാനും ഫ്ലെക്സി ലോൺ ഒരു സവിശേഷ വേരിയന്‍റാണ്. ഇത് ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നു:

  • അധിക ചെലവില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലോൺ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുക.
  • നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച തുകയിൽ മാത്രം പലിശ അടയ്ക്കുക, മൊത്തം അനുമതിയിൽ അല്ല.
  • അധിക ചെലവില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ലോണിൽ ഒന്നിലധികം പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റുകൾ നടത്തുക.
  • നിങ്ങളുടെ ലോൺ അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ എവിടെയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യുക.

വ്യത്യസ്ത തരം ഫ്ലെക്സി ലോണുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ബജാജ് ഫൈനാൻസ് അതിന്‍റെ ഫ്ലെക്സി ലോണുകൾ രണ്ട് വേരിയന്‍റുകളിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു - ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ, ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ. ഓരോ വേരിയന്‍റും എന്താണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്നതിന്‍റെ ഒരു ഹ്രസ്വ അവലോകനം ഇതാ.

ഫ്ലെക്‌സി ടേം ലോൺ

ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ ഒരു സാധാരണ ടേം ലോൺ പോലെയാണ്, ലോൺ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര തവണ നിങ്ങളുടെ ലോൺ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പാർട്ട് പ്രീ-പേ ചെയ്യാനും പിൻവലിക്കാനുമുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അനുവദിച്ച മുഴുവൻ പരിധിയിലും അല്ല, പിൻവലിച്ച തുകയിൽ മാത്രമേ പലിശ ഈടാക്കുകയുള്ളൂ.

ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ

കാലയളവിന്‍റെ ആദ്യ ഭാഗത്തുള്ള പലിശ മാത്രമുള്ള ഇഎംഐകളുടെ അധിക ആനുകൂല്യം ഒഴികെ, ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ ഫ്ലെക്സി ടേം ലോണിനോട് ഏറെക്കുറെ സാമ്യമുള്ളതാണ്. ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ പോലെ, ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് ലോണും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ലഭ്യമായ ലോൺ പരിധിയിൽ നിന്ന് പണം കടം വാങ്ങാനുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അധിക ഫണ്ടുകൾ ഉള്ളപ്പോഴെല്ലാം ലോൺ പ്രീപേ ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ ഉപയോഗിച്ച്, ഇഎംഐകളിലെ പലിശ താഴെപ്പറയുന്ന രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ അടയ്ക്കാം:

  • ആദ്യ കാലയളവ്: ആദ്യ കാലയളവിൽ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച തുകയുടെ പലിശ ഘടകം മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ.
  • തുടർന്നുള്ള കാലയളവ്: തുടർന്നുള്ള കാലയളവിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐകളിൽ മുതലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച തുകയുടെ പലിശയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ആദ്യ കാലയളവ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം തുടർന്നുള്ള കാലയളവ് ആരംഭിക്കും.