ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുള്ള പേഴ്സണല്‍, ബിസിനസ് ലോണുകൾക്കുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

 • സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർ (എംഡി/ഡിഎം/എംഎസ്) - മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡിഗ്രി
 • ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡോക്ടർമാർ (എംബിബിഎസ്) – മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡിഗ്രി
 • ഡെന്‍റിസ്റ്റ് (ബിഡിഎസ്/എംഡിഎസ്) - യോഗ്യത നേടിയതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് 5 വര്‍ഷത്തെ തൊഴിൽ പരിചയം
 • ആയുർവേദിക്, ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ (ബിഎച്ച്എംഎസ്/ബിഎഎംഎസ്) - യോഗ്യത നേടിയതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം

ഒരു ബിസിനസ് ലോണിന് ആയുർവേദ, ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുള്ള പ്രോപ്പര്‍ട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം:

 • സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർ (എംഡി/ഡിഎം/എംഎസ്) - യോഗ്യത നേടിയതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം
 • ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡോക്ടർമാർ (എംബിബിഎസ്) - യോഗ്യത നേടിയതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം
 • ഡെന്‍റിസ്റ്റുകള്‍ (ബിഡിഎസ്/എംഡിഎസ്) - യോഗ്യത നേടിയതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് 2 വര്‍ഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം
 • ആയുർവേദിക്, ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ (ബിഎച്ച്എംഎസ്/ബിഎഎംഎസ്) - യോഗ്യത നേടിയതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം

ഇതിനൊപ്പം, നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പൗരനായിരിക്കണം.

ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കായുള്ള പേഴ്സണല്‍, ബിസിനസ് ലോണുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഇവയാണ്

 • കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ
 • മെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുള്ള പ്രോപ്പര്‍ട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍ ഇവയാണ്:

 • കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ
 • മെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ
 • കഴിഞ്ഞ 2 വര്‍ഷത്തെ ആദായ നികുതി റിട്ടേണുകള്‍, ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ്, ലാഭ നഷ്ട അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‍മെന്‍റുകള്‍
 • മോര്‍ഗേജ് ചെയ്യാനുള്ള വീടിന്‍റെ പ്രോപ്പര്‍ട്ടി പേപ്പറുകളുടെ കോപ്പി

ലളിതമായ യോഗ്യതാ നിബന്ധനകളിലും അടിസ്ഥാന ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ നൽകിയും ഡോക്ടർമാർക്കായുള്ള ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ലോൺ ലഭ്യമാക്കുക. ഫണ്ടിംഗിന് യോഗ്യത നേടാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു യോഗ്യതയുള്ള ഡിഗ്രി (എംഡി/ഡിഎം/എംഎസ്/എംബിബിഎസ്/ബിഡിഎസ്/എംഡിഎസ്/ബിഎച്ച്എംഎസ്/ബിഎഎംഎസ്) ആണ്.

നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നതിന്, കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകളും നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകുക. സെക്യുവേർഡ് ലോണിന്, ഏതാനും ഫൈനാൻഷ്യൽ, പ്രോപ്പർട്ടി ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ആവശ്യമാണ്. അപ്രൂവൽ, ഡോക്യുമെന്‍റ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്നിവയിൽ കാലതാമസം ഇല്ലാതെ ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

വ്യവസ്ഥകള്‍ ബാധകം

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക