ഉയര്‍ന്ന റിട്ടേണുകള്‍ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച 10 നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകള്‍

സമർത്ഥമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നതു വഴി നിങ്ങൾക്ക് ആദായം നേടുവാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ പണമുണ്ടാക്കുന്നതിനായി അമിതമായി അദ്ധ്വാനിച്ചാല്‍ പോലും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുവാൻ അത് മതിയായേക്കില്ല. നിക്ഷേപം തുടങ്ങുന്നതിനായി നിങ്ങൾക്ക് വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതോ സ്ഥിരമായി ആദായം നല്‍കുന്നതോ ആയ നിക്ഷേപ ഉപാധികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിൽ വ്യത്യസ്ത റോളുകൾ വഹിക്കുന്ന, സമ്പാദ്യവും നിക്ഷേപങ്ങളും തമ്മിൽ പരസ്പരം ആളുകൾക്ക് മാറിപ്പോകാറുണ്ട്. സേവിംഗ്സിനും നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും അതിന്‍റേതായ പ്രധാന്യമുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടിനും രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണുള്ളത്. പണം മാറ്റി വെയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമാണ് ആദ്യം തന്നെ വേർതിരിക്കുന്ന ഘടകം.

നിങ്ങൾ പൊതുവേ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലേക്കായി പണം മാറ്റി വെയ്ക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ തുക സമർത്ഥമായ നിക്ഷേപ സംരംഭങ്ങളില്‍ ഭാവിയില്‍ അഭിവൃദ്ധി നേടാം എന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ മാറ്റിവെയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നിക്ഷേപം എന്നു പറയുന്നത്.

നിങ്ങളുടെ പണം എങ്ങിനെ സ്വരൂപിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തില്‍ സേവിംഗ്സും നിക്ഷേപങ്ങളും തമ്മില്‍ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സമ്പാദ്യം സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് നിഷ്ക്രിയമായ ഒരു വഴി എന്ന നിലയില്‍ സേവിംഗ്സ് കണക്കാക്കപ്പെടുമ്പോൾ, കൃത്യമായി പദ്ധതിപ്പെടുത്തിയ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ നിങ്ങളെ കൂടുതല്‍ സമ്പത്ത് കരസ്ഥമാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു.

വ്യത്യസ്ത തരം നിക്ഷേപങ്ങൾ

നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് വിവിധ തരം നിക്ഷേപങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണുചിതം. ഓരോ നിക്ഷേപകർക്കും റിസ്കിൻ്റെ കാര്യത്തില്‍ നിക്ഷേപങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും – കുറഞ്ഞ റിസ്ക്, ഇടത്തരം റിസ്ക്, ഉയർന്ന റിസ്ക് എന്നിവയാണവ. ഈ നിക്ഷേപ ഉപാധികളെപ്പറ്റി ഇവിടെ വിശദമായിക്കൊടുക്കുന്നു:

റിസ്ക് കുറവുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ – ഈ ഉപാധികൾ നിശ്ചിത ആദായം നല്‍കുന്നവയാണ് – ബിസിനസ്സിലേയോ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേയോ മാറ്റങ്ങൾ അതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ബോണ്ടുകൾ, കടപ്പത്രങ്ങൾ, ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ എന്നിവ ഇതിനു കീഴില്‍ വരുന്നവയാണ്. കൂടാതെ ഗവൺമെൻ്റ് മുഖാന്തിരം നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രത്യേക നിക്ഷേപ സംവിധാനങ്ങളായ – PPF, EPF, SCSS, സുകന്യ സമൃദ്ധി, നാഷണല്‍ സേവിംഗ്സ് സ്കീം, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി ലഭ്യമായ ചെറിയ സേവിംഗ്സ് സ്കീമുകൾ എന്നിവ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും ഉറച്ച റിട്ടേൺസ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ റിസ്ക് കുറവുള്ളവയും ആണ്. നിശ്ചിത കാലയളവുകളില്‍ മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരം റിട്ടേൺസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ഓഹരി വിപണിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളുമായി കുറഞ്ഞ റിസ്കുള്ള നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, കൂടാതെ ഇവ പൊതുവേ ഫൈനാൻഷ്യർമാർ നല്‍കുന്ന പലിശ നിരക്കുകൾക്കനുസൃതമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, സുനിശ്ചിതമായ റിട്ടേൺസ് അവ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഗവൺമെൻ്റ് ബോണ്ടുകളും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളും മികച്ച റിട്ടേൺസ് നല്‍കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, അവയ്ക്ക് ദീർഘമായ ലോക്ക് ഇൻ കാലാവധികളാണുള്ളത്. അതിനാല്‍ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം നിക്ഷേപ ഉപാധികളില്‍ നിന്നും മെച്ചപ്പെട്ട ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി ദീർഘകാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടതായി വരും. പെട്ടെന്നുള്ള ലിക്വിഡിറ്റി, സുസ്ഥിരവും ഉയർന്നതുമായ റിട്ടേൺസ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ചുരുക്കം ചില കുറഞ്ഞ റിസ്കുള്ള നിക്ഷേപ ഉപാധികളിലൊന്നാണ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ.

ഇടത്തരം റിസ്കുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ – ഇത്തരം നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിശ്ചിതശതമാനം റിസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, എങ്കിലും അവയില്‍ നിക്ഷേപിക്കുവാൻ താല്‍പര്യപ്പെടുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് അവ ഉയർന്ന റിട്ടേൺസ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ബാദ്ധ്യതയുള്ള ഫണ്ടുകൾ, ബാലൻസ്ഡ് മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടുകൾ, ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ എന്നിവ ഈ വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഉപാധികൾക്ക് ബാദ്ധ്യതയുടേയും സുസ്ഥിരതയുടേയും ഘടകങ്ങൾ ബാധകമാണെങ്കിലും വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതിനാല്‍ അവയുടേതായ ചടുലസ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രഭാവത്തില്‍ അവരുടെ മുതല്‍ തുക കുതിച്ചുയരുവാൻ ഇടയുണ്ട്. ഈ സമ്പാദ്യങ്ങളില്‍ ക്രമമില്ലായ്മ ഉള്ളതിനാല്‍ ഇത്തരം നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിന്നും നിശ്ചിതമായ ആദായം കൊയ്യുക സാദ്ധ്യമല്ല.

ഉയർന്ന റിസ്കുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ – റിസ്ക് കൂടുതലാണെന്നതിനാല്‍ റിട്ടേൺസിന് പരിധികളില്ലാത്ത തരം നിക്ഷേപങ്ങളാണ് ഇത്തരം നിക്ഷേപങ്ങൾ. ഇവ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ, ഈക്വിറ്റി മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടുകൾ, ഇരട്ട ഓഹരികൾ, അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളില്‍ കമ്പനിയേയും ആന്തരിക ഘടനയേയും സംബന്ധിച്ച നിരവധി ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഉയർന്ന ലാഭം നല്‍കുവാനായേക്കും, എന്നാല്‍ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉയർന്ന നഷ്ടവും സംഭവിച്ചേക്കാം. ഇത്തരം നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ റിട്ടേൺസിൻ്റെ അളവും സമയവും സുനിശ്ചിതമായി പറയുവാനാകില്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ അവ ഉയർന്ന റിസ്കുള്ളവയാണ്.
 

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നിക്ഷേപ സാദ്ധ്യതകൾ

ഇന്ത്യക്കാർ തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിനായി നോക്കുന്ന ടോപ് 10 നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം

 • ഓഹരികൾ – കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നത് ഒരു ഒറ്റത്തവണത്തെ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണ്. നിങ്ങളുടെ പണം ഏതൊരു ബിസിനസ്സിലും നിക്ഷേപിക്കുവാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നാണത്. ഓരോ നിക്ഷേപകരും വാങ്ങുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഭാഗികമായ ഉടമസ്ഥതാ ഘടകങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഹരികൾ എല്ലാ കച്ചവടങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക്കലായി നടക്കുന്ന ഓഹരി വിപണികളില്‍ കച്ചവടം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. വാങ്ങുന്നതിന് ഏറ്റവും ലാഭകരമായതും എന്നാല്‍ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ചതുമായ നിക്ഷേപ ഉപാധികളിലൊന്നാണ് ഇത്.
 • FDകൾ – ഇവയാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപാധി, ഇതില്‍ നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത പലിശ നിശ്ചിത ഇടവേളകളില്‍ സുനിശ്ചിതമായും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പണം നല്‍കുന്നതിനും ഉള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇവ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ബാങ്കുകളുും NBFCകളും (നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യല്‍ കമ്പനികൾ) ആണ് ഇവ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. നാണയപ്പെരുപ്പത്തിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ബാധിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ പണം സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് സഹായിക്കുവാനാകും.
 • മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടുകൾ – ഇവ ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഘടിത നിക്ഷേപ സംവിധാനങ്ങളാണ്, ഇതില്‍ ജനങ്ങളുടെ പണം സ്വരൂപിച്ച് വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിലും ബോണ്ടുകളിലും നിക്ഷേപിച്ച് റിട്ടേൺസ് സ്വരൂപിക്കുന്നു. കുറച്ചു കുറവാണെങ്കിലും, റിസ്കിൻ്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇവ ഓഹരികളോടൊപ്പം തന്നെ നില്‍ക്കുന്നു.
 • SCSS – 60 വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവർക്കുള്ള ഒരു നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണ് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള സേവിംഗ്സ് സ്കീം. ഇത് ഗവൺമെൻ്റ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്, റിട്ടയർ ചെയ്തവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ദീർഘകാല സേവിംഗ് പദ്ധതിയാണിത്. കാലാകാലം ഗവൺമെൻ്റുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉയർന്നതും സ്ഥിരമായതും ആയ പലിശ നിരക്കുകളാണ് ഈ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളില്‍ നല്‍കപ്പെടുന്നത്.
 • PPF – ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പൊതുവായതും കൂടുതല്‍ വിശ്വസ്തമായതും ആയ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിലൊന്നാണ് പബ്ലിക് പ്രോവിഡൻ്റ് ഫണ്ടുകൾ. ഇതില്‍ വാർഷികമായി പലിശ നല്‍കപ്പെടുന്നു, ഇതിന് നിക്ഷേപത്തുകയായി പ്രതിവർഷം 500 രൂപയെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ കാലാവധി 15 വർഷമാണ്, എങ്കിലും മുതല്‍ തുകയില്‍ നിന്നും ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലുകൾ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളില്‍ അനുവദനീയമാണ്. ഇത്തരം നിക്ഷേപങ്ങളിലും ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കാലാകാലങ്ങളില്‍ ഉയർന്നതും സ്ഥിരമായതും ആയ പലിശ നിരക്കുകൾ നല്‍കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

വിവിധ തരം നിക്ഷേപ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു താരതമ്യം ഇതാ.

ഇന്ത്യയിലെ ടോപ് 10 മികച്ച നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകൾ

  റിസ്ക് കാലാവധി ലിക്വിഡിറ്റി റിട്ടേൺസ്
നേരിട്ടുള്ള ഈക്വിറ്റി ഉയർന്ന എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വില്‍ക്കാവുന്നതാണ് ഉയർന്ന മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ്
ഈക്വിറ്റി മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് മിതമായ- ഉയർന്ന ഓപ്പൺ എൻഡ്* ഉയർന്ന മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ്
റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ഉയർന്ന എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വില്‍ക്കാവുന്നതാണ് കുറവ് മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ്
സ്വര്‍ണ്ണം കുറഞ്ഞത്- മിതമായ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വില്‍ക്കാവുന്നതാണ് വ്യതിചലിക്കുന്നു മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ്
PPF റിസ്ക് ഇല്ല 15 വർഷങ്ങൾ ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലുകൾ** 7.90 ശതമാനം
ബാങ്ക് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കുറവ് 7 ദിവസം മുതല്‍ 10 വർഷം വരെ പ്രിമെച്വർ നിർത്തലാക്കല്‍ വ്യതിചലിക്കുന്നു
ബാദ്ധ്യതയുള്ള ഫണ്ടുകൾ കുറഞ്ഞത് - ഉയർന്നത് ഓപ്പൺ എൻഡ് ഉയർന്ന മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ്
RBI ടാക്സ് ബാധകമായ ബോണ്ടുകൾ റിസ്ക് ഇല്ല 7 വർഷങ്ങൾ കുറവ് 7.75 ശതമാനം
NPS കുറഞ്ഞത് - ഉയർന്നത് തുടങ്ങുന്ന പ്രായത്തില്‍ നിന്നും 60 കുറവ് നിയന്ത്രിതം മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ്
മുതിർന്ന പൌരന്മാർക്കുള്ള സേവിങ് സ്കീം റിസ്ക് ഇല്ല 5 വർഷങ്ങൾ കുറവ് 8.60 ശതമാനം
*ELSS ല്‍ 3-വർഷമാണ് ലോക്ക്-ഇൻ **വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകം
സ്വർണം നേരിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളവ, സ്വർണ്ണ പത്രങ്ങൾ, ബാദ്ധ്യതാ ഫണ്ടുകൾ എന്നിവയുടെ ദീർഘ കാലാവധി 3 വർഷമാണ്. റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റിന് ദീർഘ കാലാവധി 2 വർഷമാണ്

ബജാജ് ഫിനാൻസ് FD എന്തു കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും മികച്ച നിക്ഷേപ ഉപാധിയായി മാറുന്നത് ?

വ്യത്യസ്തമായ ഓപ്ഷനുകൾ പരിശോധിച്ചാല്‍, ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം FDകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നു കാണാം. എല്ലാത്തരം വരുമാന തലങ്ങളിലും എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് ലളിതമായ വഴക്കം തുടങ്ങി വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ ഒരു വരമാണ് FDകൾ എന്നു പറയാം. ബാങ്ക് FDകൾ ഓരോ ബാങ്കിൻ്റേയും ആസ്തിയുടേയും ബാദ്ധ്യതകളുടേയും സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്, എന്നാല്‍ കമ്പനി FDകൾ ബാങ്ക് FDകളേക്കാൾ ഉയർന്ന പലിശ നല്‍കുന്നു. ബജാജ് ഫിനാൻസ് FD നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിന് സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ വളർച്ച പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളാല്‍ ഏറ്റവും മികച്ച നിക്ഷേപ ഉപാധികളിലൊന്നായി അത് മാറുന്നു:

 • ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കുകൾ - ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക വിപണിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കുകളിലൊന്നാണ് അവ നല്‍കുന്നത്. പൊതുവേ ഒരേ കാലാവധിയില്‍ ബാങ്ക് FDകളേക്കാൾ 1-2% കൂടുതലാണ് നല്‍കുന്നത്. ബജാജ് ഫിനാൻസ് FD 3-5 വർഷത്തേയ്ക്ക് നല്‍കുന്ന പലിശ നിരക്ക് 8.35% ആണ്. മുതിർന്ന പൌരന്മാർക്കുള്ള FD പലിശ നിരക്കുകൾ സാധാരണ FD പലിശ നിരക്കുകളേക്കാൾ 0.25% കൂടുതലും ആണ്. കൂടാതെ, പുതുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അധികമായി 0.10% നേടാവുന്നതാണ്.
 • ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് - ICRA യുടെ MAAA (സ്റ്റേബിൾ) റേറ്റിങും CRISILൻ്റെ FAAA/സ്റ്റേബിൾ റേറ്റിംഗും ഉള്ളതിനാല്‍ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയുടേയും സുസ്ഥരതയുടേയും കാര്യത്തില്‍ യാതൊരു വിധ ആശങ്കകളും വേണ്ട.
 • സഞ്ചിതവും അസഞ്ചിതവും ആയ ഓപ്ഷനുകൾ - നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പലിശ വരവുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ സഞ്ചിതമോ അസഞ്ചിതമോ ആയ വ്യവസ്ഥകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. സഞ്ചിത വ്യവസ്ഥയില്‍ മുതല്‍ തുകയില്‍ പലിശ തുക ചേർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ പലിശ നിങ്ങൾക്ക് നേടാനാകും. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ വലിയൊരു തുക സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ മാർഗം ഇതാണ്. അസഞ്ചിത വ്യവസ്ഥയില്‍ നിങ്ങളുടെ ചിലവുകൾ നിറവേറ്റുവാനായി നിശ്ചിത ഇടവേളകളില്‍ പലിശ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് – പ്രതിമാസം, ത്രൈമാസികം അല്ലെങ്കില്‍ വാർഷികം എന്നിവയാണവ.
 • ലാഡറിംഗിലൂടെ കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം - ബജാജ് ഫിനാൻസ് FDകളില്‍ നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത ഇടവേളകളില്‍ വിവിധ FDകൾ തുടർച്ചയായി മെച്യൂരിറ്റി തുക കിട്ടുന്ന വിധത്തില്‍ നിക്ഷേപിക്കുവാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് 12 മാസം മുതല്‍ 60 മാസം വരെയുള്ള കാലയളവ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.
 • ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപ തുക - നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിനെ താളം തെറ്റിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ തുകയായ രൂ.25,000 വെച്ച് നിക്ഷേപം തുടങ്ങാവുന്നതാണ്.
 • FDയിന്മേലുള്ള ലോൺ - നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ FDയിന്മേല്‍ ഒരു ലോൺ എടുക്കാവുന്നതാണ്, ഇത് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അത്യാഹിത ഘട്ടങ്ങളില്‍ നിങ്ങൾക്ക് പണം ലഭിക്കുമെന്നും ഉറപ്പു നല്‍കുന്നു.
 

രൂ.5 കോടി വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് സാധുതയുള്ള വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് (07 ഡിസംബർ 2019 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ)

കാലയളവ് മാസങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം (രൂപയിൽ) സഞ്ചിതം അസഞ്ചിതം
പ്രതിമാസം ത്രൈമാസികം അർധ വാർഷികം വാർഷികം
12 – 23 25,000 7.60% 7.35% 7.39% 7.46% 7.60%
24 – 35 7.90% 7.63% 7.68% 7.75% 7.90%
36 - 60 8.10% 7.81% 7.87% 7.94% 8.10%

നിരക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ കസ്റ്റമര്‍ വിഭാഗം (മുതല്‍ നിലവില്‍. 07 ഡിസംബർ 2019):

+ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 0.25%

+ ബജാജ് ഗ്രൂപ്പ് ജീവനക്കാർക്കും , ബജാജ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിനും ബജാജ് അലയൻസ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ നിലവിലുള്ള പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിനും 0.10%

 

പുതുക്കൽ:

+ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള നിരക്കിനേക്കാളും 0.10% കൂടുതല്‍

 

പ്രത്യേക ടെനോർ സ്കീമിന് പുറമേ, നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കോ ​​ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവ് ജീവനക്കാർക്കോ 0.10% ഉയർന്ന പലിശനിരക്കിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാം, കൂടാതെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ 0.25% ഉയർന്ന പലിശനിരക്ക് ലഭ്യമാക്കാം.

 

എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?

എവിടെ നിക്ഷേപിക്കണം എന്ന ചോദ്യത്തിനൊപ്പം ആളുകൾ കൂടുതലായും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലൊന്നാണിത്. നിങ്ങളുടെ വരവിനേയും ചിലവിനേയും ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ ചോദ്യത്തിനുത്തരമിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഓരോ കാലയളവിലും എത്ര പണം ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് കണക്കാക്കുക. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവും ആയ FDകൾ പോലെയുള്ള നിക്ഷേപ പദ്ധതിയില്‍ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാലയളവിലും തുകയും നിക്ഷേപവും തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.

വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ടു തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളില്‍ ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപം നടത്താവുന്നതാണ്. നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ഉപാധികളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞതിനു ശേഷം നിക്ഷേപം തുടങ്ങൂ. ആശംസകൾ!

FDയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു FD അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തുറക്കാം എന്ന് കണ്ടെത്തുക.

നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ ആശയങ്ങൾ, എങ്ങിനെയാണ് നിക്ഷേപം നടത്തേണ്ടത്, മറ്റ് ആവശ്യകതകൾ എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങൾക്കായി ദയവായി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍

നിക്ഷേപ തുക

ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക

ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക

നിക്ഷേപ നിരക്ക്

ദയവായി നിക്ഷേപ നിരക്ക് നല്‍കുക

നിക്ഷേപ ടെനര്‍

ദയവായി നിക്ഷേപ കാലയളവ് എന്‍റർ ചെയ്യുക

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് റിട്ടേണുകൾ

 • പലിശ നിരക്ക് :

  0%

 • പലിശ പേഔട്ട് :

  Rs.0

 • മെച്യൂരിറ്റിയാകുന്നത് :

  --

 • മെച്യൂരിറ്റി തുക :

  Rs.0

വേഗത്തിലുള്ള നിക്ഷേപത്തിന് ദയവായി താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക

പൂർണ പേര്*

ആദ്യ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക

മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍*

ദയവായി മൊബൈൽ നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക

നഗരം*

ദയവായി നഗരം എന്‍റർ ചെയ്യുക

ഇമെയിൽ ഐഡി*

ദയവായി ഇമെയിൽ ഐഡി എന്‍റർ ചെയ്യുക

കസ്റ്റമർ തരം*

ദയവായി കസ്റ്റമർ തരം എന്‍റർ ചെയ്യുക

നിക്ഷേപ തുക*

ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക

ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു

ദയവായി പരിശോധിക്കുക