ഫീസും നിരക്കുകളും

ഒരു ഡിമാറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഷെയറുകളിൽ ട്രേഡിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻകൂട്ടി ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഡിമാറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമ്പോൾ നിർദ്ദിഷ്ട ഫീസുകളും ചാർജ്ജുകളും ബാധകമാണ്.

ബജാജ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (ബിഎഫ്‌എസ്എൽ) സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനുകൾ

ബജാജ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റികൾ സഹിതം ഡിമാറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പായ്ക്കുകളിൽ ഒന്ന് വഴി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാം, ഓരോന്നും വ്യത്യസ്ത ബ്രോക്കറേജ് നിരക്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ബിഎഫ്എസ്എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡീമാറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഫീസുകളുടെയും ചാർജ്ജുകളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ ഇതാ:

നിരക്കുകളുടെ തരങ്ങൾ

ഫ്രീഡം പായ്ക്ക്

പ്രൊഫഷണൽ പായ്ക്ക്

ബജാജ് പ്രിവിലേജ് ക്ലബ്ബ്

വാർഷിക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചാർജ്ജുകൾ

ആദ്യ വർഷം: സൗജന്യം

രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുതൽ: രൂ. 431

രൂ. 2,500

രൂ. 9,999

ഡീമാറ്റ് എഎംസി

ഫ്രീ

ഫ്രീ

ഫ്രീ

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി

 • ഇക്വിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്
 • ഇക്വിറ്റി
 • ഡെറിവേറ്റീവ്
 • മാർജിൻ ട്രേഡ് ഫൈനാൻസിംഗ്
 • ഇക്വിറ്റി
 • ഡെറിവേറ്റീവ്
 • മാർജിൻ ട്രേഡ് ഫൈനാൻസിംഗ്

ബ്രോക്കറേജ് നിരക്ക്

 • ഫ്ലാറ്റ് ബ്രോക്കറേജ് രൂ. 20/ഓർഡർ
 • (ഇക്വിറ്റി ഡെലിവറിയും ഇൻട്രാഡേയും എഫ്&ഒയും)
 • എംടിഎഫ് പലിശ നിരക്ക്: 18% പ്രതിവർഷം
 • രൂ. 10/ ഓർഡർ
 • (ഇക്വിറ്റി ഡെലിവറിയും ഇൻട്രാഡേയും എഫ്&ഒയും)
 • എംടിഎഫ് പലിശ നിരക്ക്: പ്രതിവർഷം 12.5%.
 • രൂ. 5/ ഓർഡർ
 • (ഇക്വിറ്റി ഡെലിവറിയും ഇൻട്രാഡേയും എഫ്&ഒയും)
 • ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എംടിഎഫ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ ഒന്ന്
കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

ഇക്വിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീവ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നിരക്കുകൾ (സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡലിനുള്ള നിരക്കുകളുടെ പട്ടിക)

ബ്രോക്കറേജ് ചാർജ്ജുകൾ കൂടാതെ, താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനുകളിൽ മറ്റ് ചില ചാർജ്ജുകൾ ഈടാക്കുന്നതാണ്:

ഇക്വിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീവുകൾ

നിരക്കുകളുടെ തരങ്ങൾ

ഡെലിവറി

ഇന്‍ട്രാഡേ

ട്രാൻസാക്ഷൻ/ടേണോവർ നിരക്കുകൾ

എൻഎസ്ഇ - 0.00345%

എൻഎസ്ഇ - 0.00345%

ബിഎസ്ഇ - ചാർജ്ജുകൾ സ്ക്രിപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും

ബിഎസ്ഇ - ചാർജ്ജുകൾ സ്ക്രിപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും

മെമ്പർ ചാർജ്ജുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു

ഇല്ല

ഇല്ല

GST

ബ്രോക്കറേജ് ട്രാൻസാക്ഷനിലും സിഎം നിരക്കുകളിലും 18% 

ബ്രോക്കറേജ്, ട്രാൻസാക്ഷൻ, സിഎം ചാർജ്ജുകൾ എന്നിവയിൽ 18%

എസ്‍ടിടി

വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ലക്ഷത്തിനും രൂ. 100 (0.1%)

വിൽപ്പനയിൽ ഓരോ ലക്ഷത്തിനും രൂ. 25 (0.025%)

സെബി ചാർജ്ജുകൾ

ടേണോവറിന്‍റെ 0.00010%

ടേണോവറിന്‍റെ 0.00010%

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി

ബാധകമായത്

ബാധകമായത്

 

ഇക്വിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീവുകൾ

നിരക്കുകളുടെ തരങ്ങൾ

ഫ്യൂച്ചേഴ്‍സ്

ഓപ്ഷന്‍

ട്രാൻസാക്ഷൻ/ടേണോവർ നിരക്കുകൾ

എൻഎസ്ഇ - 0.002%

എൻഎസ്ഇ - 0.053% (പ്രീമിയത്തിൽ)

ബിഎസ്ഇ - ട്രേഡഡ് മൂല്യത്തിന്‍റെ 0.05% അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം

ബിഎസ്ഇ - ട്രേഡഡ് മൂല്യത്തിന്‍റെ 0.05% അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം

മെമ്പർ ചാർജ്ജുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു

എൻഎസ്ഇ, ബിഎസ്ഇ - 0.00025%

ഫിസിക്കൽ ഡെലിവറി - 0.10%

എൻഎസ്ഇ, ബിഎസ്ഇ - 0.00025%

ഫിസിക്കൽ ഡെലിവറി - 0.10%

GST

ബ്രോക്കറേജ്, ട്രാൻസാക്ഷൻ, സിഎം ചാർജ്ജുകൾ എന്നിവയിൽ 18%

ബ്രോക്കറേജ്, ട്രാൻസാക്ഷൻ, സിഎം ചാർജ്ജുകൾ എന്നിവയിൽ 18%

എസ്‍ടിടി

വിൽപ്പനയിൽ ഓരോ ലക്ഷത്തിനും രൂ. 10 (0.01%)

ഓരോ ലക്ഷത്തിനും ₹ 50 (0.05%) വിൽപ്പനയിൽ (പ്രീമിയത്തിൽ)

സെബി ചാർജ്ജുകൾ

ടേണോവറിന്‍റെ 0.00010%

ടേണോവറിന്‍റെ 0.00010%

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി

ബാധകമായത്

ബാധകമായത്


ബിഎസ്ഇ ട്രാൻസാക്ഷൻ/ടേൺഓവർ നിരക്കുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ബിഎഫ്എസ്എൽ ന് ഉള്ള ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് നിരക്കുകളും ഫീസുകളും

ബജാജ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡിൽ ഒരു ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത് സുഗമമായ ഓൺലൈൻ പ്രക്രിയയാണ്. അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് നിരക്കുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും, ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരക്കുകൾ ഉണ്ട്. ഈ നിരക്കുകൾ ഡിപ്പോസിറ്ററി പങ്കാളികൾക്ക് (ഡിപി) വ്യത്യാസപ്പെടാം. ബിഎഫ്എസ്എൽ-ന്‍റെ ഡീമാറ്റ് നിരക്കുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ നാമമാത്രമായ ഒന്നാണ്, ബിഎഫ്എസ്എൽ-ന്‍റെ എല്ലാ ഡീമാറ്റ് നിരക്കുകളുടെയും വിശദമായ വിവരണം താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:

നിരക്കുകളുടെ തരങ്ങൾ

നിരക്കുകൾ

അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്കുകൾ

ഇല്ല

വാർഷിക മെയിന്‍റനൻസ് ചാർജുകൾ

ഇല്ല

ബിഎഫ്എസ്എല്ലിനുള്ളിലെ ഓഫ്-മാർക്കറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ*

രൂ. 30 അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂല്യത്തിന്‍റെ 0.02%, ഇവയിൽ ഏതാണോ കൂടുതൽ അത് + ബാധകമായ നികുതികൾ

ബിഎഫ്എസ്എൽ ന് പുറത്ത് ഓഫ്-മാർക്കറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ** രൂ. 30 അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂല്യത്തിന്‍റെ 0.02%, ഇവയിൽ ഏതാണോ കൂടുതൽ അത് + ബാധകമായ നികുതികൾ

പ്ലെഡ്ജ്/അൺപ്ലെഡ്ജ്/ക്ലോഷർ/ഇൻവോക്കേഷൻ നിരക്കുകൾ

രൂ. 35 + ബാധകമായ നികുതി

ഫിസിക്കൽ സിഎംആർ/ ഡിഐഎസ്

ആദ്യ സിഎംആർ/ ഡിഐഎസ് അഭ്യർത്ഥന സൗജന്യമാണ്. അതിന് ശേഷം രൂ. 50 + രൂ. 100 കൊറിയർ നിരക്കുകൾ + ബാധകമായ നികുതികൾ

ഡിമെറ്റീരിയലൈസേഷൻ അഭ്യർത്ഥന ചാർജ്ജുകൾ

ഓരോ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കും രൂ. 50 + ഓരോ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും രൂ. 50

റീ-മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ അഭ്യർത്ഥനാ ചർജ്ജുകൾ

ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് രൂ. 35 അല്ലെങ്കിൽ 100 ഷെയറുകളും പാർട്ടും, ഇവയിൽ ഏതാണോ കൂടുതൽ അത്, ഒപ്പം അക്കൗണ്ട് റിഡംപ്ഷന്‍റെ ഓരോ റീസ്റ്റേറ്റിനും രൂ. 25


ഓരോ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഐഡന്‍റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറിനും (ഐഎസ്ഐഎൻ), *രൂ. 30 നിങ്ങളുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു ബിഎഫ്എസ്എൽ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ, ബാധകമായ നിരക്കുകൾ രൂ. 30 ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും ആണ്. മാർക്കറ്റ് സെയിൽ ട്രാൻസാക്ഷനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റികളുടെ പേ-ഇൻ ബാധ്യതകൾക്ക് മേൽ ബിഎഫ്എസ്എൽ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ബാധകമാകും.

**നിങ്ങളുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് ഐഎസ്ഐഎന്‍ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ തവണയും, സ്വീകരിക്കുന്ന ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബിഎഫ്എസ്എല്‍ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കില്‍, ഈടാക്കുന്നതാണ്. അതില്‍ സിഡിഎസ്എല്‍ ചാര്‍ജ്ജുകളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

പേമെന്‍റ് ഗേറ്റ്‍വേ നിരക്കുകൾ

നിരക്കുകളുടെ തരങ്ങൾ

നിരക്കുകൾ

നെറ്റ്‌ ബാങ്കിംഗ്‌

ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും രൂ. 10 + ബാധകമായ നികുതികൾ

ഡെബിറ്റ് കാർഡ്

ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും രൂ. 30 + ബാധകമായ നികുതികൾ

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് (ക്ലയന്‍റിന്‍റെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാണ്; പാർട്ട്ണർ ഓൺബോർഡിംഗ്) - ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂല്യത്തിൽ 1.40% + ബാധകമായ നികുതികൾ

ചെക്ക് ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

ഓരോ ബൗൺസിനും രൂ. 1,000 + ബാധകമായ നികുതികൾ


ബാധകമായ മറ്റ് ചാർജ്ജുകൾ ഇതാ:

 • ഓരോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ഓർഡറിനും രൂ. 20 + ജിഎസ്‌ടി നിരക്കിൽ കോൾ, ട്രേഡ് ചാർജ്ജുകൾ ബാധകമാണ്.
 • ഫിസിക്കൽ കോൺട്രാക്റ്റ് നോട്ടുകൾക്കുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ ഒരു കോണ്‍ട്രാക്റ്റ് നോട്ടിന് രൂ. 50 ഉം ബാധകമായ കൊറിയർ നിരക്കുകളും ഈടാക്കും.
 • അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസില്‍ ആണെങ്കിൽ പ്രതിദിനം 0.05% ഡിലേ പേമെന്‍റ് ചാർജ്ജുകൾ (ഡിപിസി) ബാധകമായിരിക്കും.
 • എക്സ്ചേഞ്ച് ആവശ്യമനുസരിച്ച്, ഒരു ക്യാഷ് കമ്പോണന്‍റ് രൂപത്തിൽ 50% മാർജിൻ നിലനിർത്തണം. എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഡിപിസി ഈടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകും.

ഷെയറുകളിൽ ട്രേഡിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഡീമാറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്നിവ മുൻകൂട്ടി ആവശ്യമാണ്; എന്നിരുന്നാലും, ഡിമാറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് സേവനങ്ങൾക്ക് ചില ചാർജ്ജുകൾ ബാധകമാണ്. ബജാജ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡ് (ബിഎഫ്എസ്എൽ) ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത ബ്രോക്കറേജ് തുകയിൽ മൂന്ന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പായ്ക്കുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

ഉപസംഹാരം

നിങ്ങൾക്കായി ശരിയായ ഡിമാറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നത് എളുപ്പമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പായി തോന്നിയേക്കാം, എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് പങ്കാളി ഈടാക്കുന്ന ചാർജുകൾ പൂർണ്ണമായും സുതാര്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ബജാജ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡ് അതിന്‍റെ ബജാജ് പ്രിവിലേജ് ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാഡേ, ഫ്യൂച്ചേർസ്, ഓപ്ഷൻ, ഡെലിവറി ട്രേഡിംഗ് എന്നിവയിൽ ഓരോ ഓർഡർ ബ്രോക്കറേജിനും രൂ. 5 വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിക്ഷേപവും ട്രേഡിംഗും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ടൂളുകളാണ്, അതിനാൽ, വിപണി പ്രശസ്തിയും ഉയർന്ന ബ്രാൻഡ് മൂല്യവും ഉള്ള ശരിയായ ഡിസ്ക്കൌണ്ട് സ്റ്റോക്ക്ബ്രോക്കറെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു ഓൺലൈൻ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിക്ഷേപകൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രാഥമിക കാര്യം സെക്യൂരിറ്റിയും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എളുപ്പവും ആയിരിക്കണം.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ചാർജ്ജ് എത്രയാണ്?

നിങ്ങളുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് സ്റ്റോക്ക്ബ്രോക്കറിന് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന ചാർജ്ജ് ആണ് ഇത്. ബിഎഫ്എസ്എൽ മൂന്ന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫറുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു; വ്യത്യസ്ത ബ്രോക്കറേജ് ചാർജ്ജുകളിലുള്ള ഫ്രീഡം പായ്ക്ക്, ബിഗിനർ പായ്ക്ക്, പ്രൊഫഷണൽ പായ്ക്ക്.

ഡിമാറ്റ് എഎംഎസി എന്നാല്‍ എന്താണ്?

ഡിമാറ്റ് എഎംസി എന്നാൽ ഡിമാറ്റ് ആനുവൽ മെയിന്‍റനൻസ് ചാർജ് എന്നാണ്. ഡിപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പന്‍റ് (ഡിപി) നിങ്ങളുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്കാണിത്. സ്റ്റോക്ക്ബ്രോക്കറെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വാർഷികമായോ ത്രൈമാസികമായോ ഇത് ഈടാക്കാം. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഷെയറുകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് മെയിന്‍റനൻസ് നിരക്കുകൾ ബാധകമാണ്. ഇത് ഒരു നിശ്ചിത റിക്കറിംഗ് ചാർജ് ആണ്.

ഡിമാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നിരക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഡെലിവറി ട്രേഡിനായി ഓരോ തവണയും സെൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഡിമാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജുകൾ ഡിപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പന്‍റാണ് ഈടാക്കുന്നത്. സെൽ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് ഈടാക്കുന്നത്. ബിഎഫ്എസ്എല്ലിനുള്ള ഡിമാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നിരക്കുകൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂല്യത്തിന്‍റെ രൂ. 30 അല്ലെങ്കിൽ 0.0002% ആണ്, ഏതാണോ കൂടുതൽ + ബാധകമായ നികുതികൾ.

എന്താണ് ബ്രോക്കറേജ് ചാർജ്ജ്?

ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ അവരുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി ഷെയറുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക്ബ്രോക്കർ ഈടാക്കുന്ന ഫീസാണ് ബ്രോക്കറേജ്. വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഫീസ് ഒന്നുകിൽ ശതമാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും, നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂല്യത്തിനുള്ള ആനുപാതികവും (ഫുൾ-സർവ്വീസ് ബ്രോക്കർമാർ ഈടാക്കുന്നു) അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂല്യം (ഡിസ്‌ക്കൗണ്ട് ബ്രോക്കർമാർ ഈടാക്കുന്നു) പരിഗണിക്കാതെ ഓരോ ഓർഡറിനും ഫ്ലാറ്റ് ഫീസ് ആയിരിക്കാം.

ഡിമെറ്റീരിയലൈസേഷൻ, റീ-മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ ചാർജ്ജ് എന്നാൽ എന്താണ്?

ഫിസിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമുകളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡിമെറ്റീരിയലൈസേഷൻ. ഇതിന്‍റെ വിപരീതമാണ് റീ-മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ. ഡിപ്പോസിറ്ററി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഷെയറുകൾ ഡിമെറ്റീരിയലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റീ-മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഡിമെറ്റീരിയലൈസേഷൻ/റീ-മെറ്റീരിയലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റോക്ക്ബ്രോക്കറിന് നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കേണ്ട ഫീസ് ഉണ്ട്.

ഓഫ്-മാർക്കറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചാർജ്ജ് എന്നാൽ എന്താണ്?

സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉൾപ്പെടാതെ ഷെയറുകൾ ഒരു ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇതിനെ ഓഫ്-മാർക്കറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു സ്റ്റോക്ക്ബ്രോക്കറുമായി ഉള്ള ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഷെയറുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഷെയറുകളുടെ ഉടമസ്ഥത ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഷെയറുകൾ സമ്മാനിക്കുക തുടങ്ങിയ നിരവധി കാരണങ്ങളാൽ അത്തരം ട്രാൻസ്ഫറുകൾ ചെയ്യുന്നു. ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ തമ്മിൽ ഷെയറുകളുടെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും സംഭവിക്കുന്ന ഓഫ്-മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ട്രാൻസഫറിന് ചാർജ്ജുകൾ ബാധകമാണ്. അതിനാൽ, ഇത് ഡിപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പന്‍റ്/സ്റ്റോക്ക്ബ്രോക്കർ എന്നിവ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും.

ഞങ്ങളുമായി ഒരു 3-ഇൻ-1 അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്‍റുകളാണ് ആവശ്യം?

സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് സബ്സിഡിയറികൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണങ്ങൾ ഉള്ള ബാങ്കുകൾ 3-ഇൻ-1 അക്കൗണ്ടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ബജാജ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡ് 3-ഇൻ-1 അക്കൗണ്ടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. ഞങ്ങളുമായി ഡീമാറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാൻ കാർഡ്, അഡ്രസ്സ് പ്രൂഫ് (ആധാർ കാർഡ്, പാസ്പോർട്ട്, വോട്ടർ ഐഡി മുതലായവ) വെള്ള പേപ്പറിൽ ഉള്ള ഒപ്പ്, സമീപകാലത്തെ ഫോട്ടോ എന്നിവ മാത്രം മതി.

ഡിപി നിരക്കുകൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം?

മൊത്തത്തിലുള്ള ബ്രോക്കറേജ് നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന്, ഇൻട്രാഡേ, എഫ്&ഒ, ഡെലിവറി ട്രേഡിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് ഓരോ ഓർഡറിനും രൂ. 5 ഫ്ലാറ്റ് നിരക്ക് ഈടാക്കുന്ന ബജാജ് പ്രിവിലേജ് ക്ലബ്ബ് അംഗമാകാൻ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
ഡിപി നിരക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചേർസ്, ഓപ്ഷനുകൾ, ഇൻട്രാഡേ, ബിടിഎസ്‌ടി (ബൈ ടുഡേ സെൽ ടുമോറോ) ട്രേഡിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ട്രേഡിംഗിന്‍റെ പരാമർശിച്ച രൂപങ്ങളിൽ ഡിപി നിരക്കുകൾ ബാധകമല്ല.

ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബാലൻസ് എത്രയാണ്?

ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിന്‍റെ പങ്ക് ഷെയറുകൾ ഡിജിറ്റലായി കൈവശം വയ്ക്കുക എന്നതാണ്, അതിനാൽ, ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് കുറഞ്ഞ ബാലൻസ് ആവശ്യമില്ല.

നമുക്ക് സീറോ-ബാലൻസ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയുമോ?

അതെ, നിങ്ങൾക്ക് സീറോ ബാലൻസ് ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ മിനിമം ബാലൻസ് നിലനിർത്തേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ ഷെയറുകൾ കൈവശം വയ്ക്കാൻ മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കൂ. വാസ്തവത്തിൽ, ബജാജ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡിനൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീഡം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പായ്ക്കിലൂടെ ഫ്രീ ഡിമാറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം.

ട്രേഡിംഗിന് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആവശ്യമാണോ?

ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഷെയറുകൾ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ന്, ഓഹരി വിപണിയിലെ വ്യാപാരം ഓൺലൈനിൽ നടക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ വ്യാപാരത്തിനായി ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഷെയറുകൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഓർഡർ നൽകുന്നതാണ്, ഓർഡർ പൊരുത്തപ്പെടുകയും സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ, ഷെയറുകൾ വിൽപ്പനക്കാരന്‍റെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് T+2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്കലായി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്.

ഷെയറുകളുടെ കൈമാറ്റം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഫ്യൂച്ചർ, ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാഡേ എന്നിവയിലെ ട്രേഡിംഗ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതെ നടപ്പിലാക്കാം.

ഞാൻ എന്‍റെ ഫിസിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡീമെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?

താഴെപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ഫിസിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡിമെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്:

 1. ഫിസിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ, നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ മോഷണം എന്നിവ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതേസമയം ഡിജിറ്റൽ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ സുരക്ഷിതമാണ്
 2. ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലാകുമ്പോൾ ഷെയറുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ്
 3. ഇത് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വഴി എവിടെ നിന്നും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാം.
 4. ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ ഡിമറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ഷെയർ അതിന്‍റെ നിലവിലെ വാല്യുവേഷന്‍റെ തത്സമയ അപ്ഡേറ്റ് കാണിക്കുന്നു, അത് ഓഫ്‌ലൈനിൽ നടക്കുമ്പോൾ സാധ്യമല്ല
   
എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഡിപി വഴി ഷെയറുകൾ വാങ്ങാൻ/വിൽക്കാൻ കഴിയും?

ഡിപി നൽകുന്ന ഡിമാറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയറുകൾ വാങ്ങാം/വിൽക്കാം. ഇത് ഒരു ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ആയി ലഭ്യമാകും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡീമാറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്നിവ സൃഷ്ടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രോക്കർ നൽകുന്നതാണ്. ബജാജ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഡീമാറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനായ ബിഎഫ്എസ്എൽ ട്രേഡ് ആപ്പിൽ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രക്രിയ വളരെ ലളിതമാണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക