ഫീസും നിരക്കുകളും

ഒരു ഡിമാറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഷെയറുകളിൽ ട്രേഡിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻകൂട്ടി ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഡിമാറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമ്പോൾ നിർദ്ദിഷ്ട ഫീസുകളും ചാർജ്ജുകളും ബാധകമാണ്.

ബജാജ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ (ബിഎഫ്‌എസ്എൽ) സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനുകൾ

ബജാജ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റികൾ സഹിതം ഡിമാറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പായ്ക്കുകളിൽ ഒന്ന് വഴി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാം, ഓരോന്നും വ്യത്യസ്ത ബ്രോക്കറേജ് നിരക്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ബിഎഫ്എസ്എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡീമാറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ചാർജ്ജുകളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ ഇതാ:

നിരക്കുകളുടെ തരങ്ങൾ

ഫ്രീഡം പായ്ക്ക്

പ്രൊഫഷണൽ പായ്ക്ക്

ബജാജ് പ്രിവിലേജ് ക്ലബ്ബ്

വാർഷിക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചാർജ്ജുകൾ

ആദ്യ വർഷം: സൗജന്യം

രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുതൽ: രൂ. 431

രൂ. 2,500

രൂ. 9,999

ഡീമാറ്റ് എഎംസി

ഫ്രീ

ഫ്രീ

ഫ്രീ

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി

 • ഇക്വിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്
 • ഇക്വിറ്റി
 • ഡെറിവേറ്റീവ്
 • മാർജിൻ ട്രേഡ് ഫൈനാൻസിംഗ്
 • ഇക്വിറ്റി
 • ഡെറിവേറ്റീവ്
 • മാർജിൻ ട്രേഡ് ഫൈനാൻസിംഗ്

ബ്രോക്കറേജ് നിരക്ക്

 • ഇക്വിറ്റി ഡെലിവറി: 0.10%
 • ഇക്വിറ്റി ഇന്‍ട്രാഡേ ആന്‍റ് ഫ്യൂച്ചേര്‍സ് ആന്‍റ് ഓപ്ഷന്‍സ് (എഫ്&ഒ): രൂ. 17/ ഓര്‍ഡര്‍
 • ഇക്വിറ്റി ഡെലിവറി, ഇന്‍ട്രാഡേ, എഫ്&ഒ: രൂ. 10/ഓർഡർ
 • എംടിഎഫ് പലിശ നിരക്ക്: 12% പ്രതിവർഷം
 • ഇക്വിറ്റി ഡെലിവറി, ഇൻട്രാഡേ, എഫ്&ഒ: രൂ. 5/ഓർഡർ
 • എംടിഎഫ് പലിശ നിരക്ക്: 8.5% പ്രതിവർഷം
കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

ഇക്വിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീവ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജ്ജുകൾ (സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡലിനുള്ള ചാർജ്ജുകളുടെ പട്ടിക)

ബ്രോക്കറേജ് ചാർജ്ജുകൾ കൂടാതെ, താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനുകളിൽ മറ്റ് ചില ചാർജ്ജുകൾ ഈടാക്കുന്നതാണ്:

ഡെലിവറിയുടെയും ഇന്‍ട്രാഡേയുടെയും ഫീസുകളും ചാര്‍ജ്ജുകളും

നിരക്കുകളുടെ തരങ്ങൾ

ഡെലിവറി

ഇന്‍ട്രാഡേ

ട്രാൻസാക്ഷൻ/ടേൺഓവർ നിരക്കുകൾ

 • എൻഎസ്ഇ - 0.00345%
 • ബിഎസ്ഇ - ചാർജ്ജുകൾ സ്ക്രിപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും
 • എൻഎസ്ഇ - 0.00345%
 • ബിഎസ്ഇ - ചാർജ്ജുകൾ സ്ക്രിപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും

മെമ്പർ ചാർജ്ജുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു

ഇല്ല

ഇല്ല

GST

ബ്രോക്കറേജ്, ട്രാൻസാക്ഷൻ, സിഎം ചാർജ്ജുകൾ എന്നിവയിൽ 18%

ബ്രോക്കറേജ്, ട്രാൻസാക്ഷൻ, സിഎം ചാർജ്ജുകൾ എന്നിവയിൽ 18%

എസ്‍ടിടി

ഒരു ലക്ഷത്തിന് രൂ. 100 (0.1%)

ഒരു ലക്ഷത്തിന് രൂ. 25 (0.025%)

സെബി ചാർജ്ജുകൾ

ടേണോവറിന്‍റെ 0.00005%

ടേണോവറിന്‍റെ 0.00005%

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി

ബാധകമായത്

ബാധകമായത്


ഫ്യൂച്ചേർസിന്‍റെയും ഓപ്ഷനുകളുടെയും ഫീസുകളും ചാർജ്ജുകളും

നിരക്കുകളുടെ തരങ്ങൾ

ഫ്യൂച്ചേഴ്‍സ്

ഓപ്ഷന്‍

ട്രാൻസാക്ഷൻ/ടേൺഓവർ നിരക്കുകൾ

 • എൻഎസ്ഇ - 0.0002%
 • ബിഎസ്ഇ - ട്രേഡഡ് മൂല്യത്തിന്‍റെ 0.05% അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം
 • എൻഎസ്ഇ - 0.053% (പ്രീമിയത്തിൽ)
 • ബിഎസ്ഇ - ട്രേഡഡ് മൂല്യത്തിന്‍റെ 0.05% അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം

മെമ്പർ ചാർജ്ജുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു

എൻഎസ്ഇ, ബിഎസ്ഇ- 0.00025% ഫിസിക്കൽ ഡെലിവറി - 0.10%

എൻഎസ്ഇ, ബിഎസ്ഇ- 0.00025% ഫിസിക്കൽ ഡെലിവറി - 0.10%

GST

ബ്രോക്കറേജ്, ട്രാൻസാക്ഷൻ, സിഎം ചാർജ്ജുകൾ എന്നിവയിൽ 18%

ബ്രോക്കറേജ്, ട്രാൻസാക്ഷൻ, സിഎം ചാർജ്ജുകൾ എന്നിവയിൽ 18%

എസ്‍ടിടി

ഒരു ലക്ഷത്തിന് രൂ. 50 (0.05%) വിൽപ്പനയിൽ മാത്രം

ഒരു ലക്ഷത്തിന് രൂ. 50 (0.05%) വിൽപ്പനയിൽ മാത്രം

സെബി ചാർജ്ജുകൾ

ടേണോവറിന്‍റെ 0.00005%

ടേണോവറിന്‍റെ 0.00005%

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി

ബാധകമായത്

ബാധകമായത്


കുറിപ്പ്:

ബിഎസ്ഇ ട്രാൻസാക്ഷൻ/ടേൺഓവർ ചാർജ്ജുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് നിരക്കുകൾ

ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ് ബിഎഫ്എസ്എൽ ഡിമാറ്റ് ചാർജ്ജുകൾ:

നിരക്കുകളുടെ തരങ്ങൾ

നിരക്കുകൾ

അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്കുകൾ

ഇല്ല

വാർഷിക മെയിന്‍റനൻസ് ചാർജുകൾ

ഇല്ല

ബിഎഫ്എസ്എല്ലിനുള്ളിലെ ഓഫ്-മാർക്കറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ*

രൂ. 30 അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂല്യത്തിന്‍റെ 0.02%, ഇവയിൽ ഏതാണോ കൂടുതൽ അത് + ബാധകമായ നികുതികൾ

ബിഎഫ്എസ്എൽ ന് പുറത്ത് ഓഫ്-മാർക്കറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ** രൂ. 30 അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂല്യത്തിന്‍റെ 0.02%, ഇവയിൽ ഏതാണോ കൂടുതൽ അത് + ബാധകമായ നികുതികൾ

പ്ലെഡ്ജ്/അൺപ്ലെഡ്ജ്/ക്ലോഷർ/ഇൻവോക്കേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ

രൂ. 35 + ബാധകമായ നികുതി

ഫിസിക്കൽ സിഎംആർ/ഡിഐഎസ്

ആദ്യത്തെ സിഎംആർ/ഡിഐഎസ് അഭ്യർത്ഥന സൗജന്യമാണ്. അതിന് ശേഷം രൂ. 50 + രൂ. 100 കൊറിയർ നിരക്കുകൾ + ബാധകമായ നികുതികൾ

ഡിമെറ്റീരിയലൈസേഷൻ അഭ്യർത്ഥന ചാർജ്ജുകൾ

ഓരോ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കും രൂ. 50 + ഓരോ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും രൂ. 50

റീ-മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ അഭ്യർത്ഥനാ ചർജ്ജുകൾ

ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് രൂ. 35 അല്ലെങ്കിൽ 100 ഷെയറുകളും പാർട്ടും, ഇവയിൽ ഏതാണോ കൂടുതൽ അത്, ഒപ്പം അക്കൗണ്ട് റിഡംപ്ഷന്‍റെ ഓരോ റീസ്റ്റേറ്റിനും രൂ. 25


ഓരോ ഇന്‍റർനാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഐഡന്‍റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറിനും (ഐഎസ്ഐഎൻ), *രൂ. 30 നിങ്ങളുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു ബിഎഫ്എസ്എൽ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടാണെങ്കിൽ, ബാധകമായ ചാർജ്ജുകൾ രൂ. 30 ഒപ്പം ബാധകമായ നികുതികളും. മാർക്കറ്റ് സെയിൽ ട്രാൻസാക്ഷനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റികളുടെ പേ-ഇൻ ബാധ്യതകൾക്കെതിരെ ബിഎഫ്എസ്എൽ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഡെലിവറികൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇത് ബാധകമാണ്.

**നിങ്ങളുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് ഐഎസ്ഐഎന്‍ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ തവണയും, സ്വീകരിക്കുന്ന ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബിഎഫ്എസ്എല്‍ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കില്‍, ഈടാക്കുന്നതാണ്. അതില്‍ സിഡിഎസ്എല്‍ ചാര്‍ജ്ജുകളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

പേമെന്‍റ് ഗേറ്റ്‍വേ നിരക്കുകൾ

നിരക്കുകളുടെ തരങ്ങൾ

നിരക്കുകൾ

നെറ്റ്‌ ബാങ്കിംഗ്‌

ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും രൂ. 10 + ബാധകമായ നികുതികൾ

ഡെബിറ്റ് കാർഡ്

ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും രൂ. 30 + ബാധകമായ നികുതികൾ

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് (Required for opening client’s account; partner onboarding) - 1.40% on transaction value + applicable taxes

ചെക്ക് ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

ഓരോ ബൗൺസിനും രൂ. 1,000 + ബാധകമായ നികുതികൾ


ബാധകമായ മറ്റ് ചാർജ്ജുകൾ ഇതാ:

 • ഓരോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ഓർഡറിനും രൂ. 20 + ജിഎസ്‌ടി നിരക്കിൽ കോൾ, ട്രേഡ് ചാർജ്ജുകൾ ബാധകമാണ്.
 • ഫിസിക്കൽ കോൺട്രാക്റ്റ് നോട്ടുകൾക്കുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ ഒരു കോണ്‍ട്രാക്റ്റ് നോട്ടിന് രൂ. 50 ഉം ബാധകമായ കൊറിയർ നിരക്കുകളും ഈടാക്കും.
 • അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസില്‍ ആണെങ്കിൽ പ്രതിദിനം 0.05% ഡിലേ പേമെന്‍റ് ചാർജ്ജുകൾ (ഡിപിസി) ബാധകമായിരിക്കും.
 • എക്സ്ചേഞ്ച് ആവശ്യമനുസരിച്ച്, ഒരു ക്യാഷ് കമ്പോണന്‍റ് രൂപത്തിൽ 50% മാർജിൻ നിലനിർത്തണം. എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഡിപിസി ഈടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകും.

ഷെയറുകളിൽ ട്രേഡിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഡീമാറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്നിവ മുൻകൂട്ടി ആവശ്യമാണ്; എന്നിരുന്നാലും, ഡിമാറ്റ്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് സേവനങ്ങൾക്ക് ചില ചാർജ്ജുകൾ ബാധകമാണ്. ബജാജ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡ് (ബിഎഫ്എസ്എൽ) ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത ബ്രോക്കറേജ് തുകയിൽ മൂന്ന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പായ്ക്കുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ചാർജ്ജ് എത്രയാണ്?

നിങ്ങളുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് സ്റ്റോക്ക്ബ്രോക്കറിന് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന ചാർജ്ജ് ആണ് ഇത്. ബിഎഫ്എസ്എൽ മൂന്ന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫറുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു; വ്യത്യസ്ത ബ്രോക്കറേജ് ചാർജ്ജുകളിലുള്ള ഫ്രീഡം പായ്ക്ക്, ബിഗിനർ പായ്ക്ക്, പ്രൊഫഷണൽ പായ്ക്ക്.

ഡിമാറ്റ് എഎംഎസി എന്നാല്‍ എന്താണ്?

ഡിമാറ്റ് എഎംസി എന്നാൽ ഡിമാറ്റ് ആനുവൽ മെയിന്‍റനൻസ് ചാർജ് എന്നാണ്. സ്റ്റോക്ക്ബ്രോക്കർ നിങ്ങളുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ചാർജ്ജാണ് ഇത്. സ്റ്റോക്ക്ബ്രോക്കറെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വാർഷികമായോ ത്രൈമാസികമായോ ഇത് ഈടാക്കാം. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഷെയറുകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിഗണിക്കാതെ ഡിമാറ്റ് എഎംസി ബാധകമാണ്. ഇത് ഒരു നിശ്ചിത റിക്കറിംഗ് ചാർജ് ആണ്.

എന്താണ് ബ്രോക്കറേജ് ചാർജ്ജ്?

ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഷെയറുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക്ബ്രോക്കർ ഈടാക്കുന്ന ഫീസാണ് ബ്രോക്കറേജ്. വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഫീസ് ഒന്നുകിൽ ശതമാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും, നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂല്യത്തിനുള്ള ആനുപാതികവും (ഫുൾ-സർവ്വീസ് ബ്രോക്കർമാർ ഈടാക്കുന്നു) അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂല്യം (ഡിസ്‌ക്കൗണ്ട് ബ്രോക്കർമാർ ഈടാക്കുന്നു) പരിഗണിക്കാതെ ഓരോ ഓർഡറിനും ഫ്ലാറ്റ് ഫീസ് ആയിരിക്കാം.

ഡിമെറ്റീരിയലൈസേഷൻ, റീ-മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ ചാർജ്ജ് എന്നാൽ എന്താണ്?

ഫിസിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളെ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമുകളായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ഡിമെറ്റീരിയലൈസേഷന്‍. ഇതിന്‍റെ വിപരീതമാണ് റീമെറ്റീരിയലൈസേഷൻ. ഡിപ്പോസിറ്ററി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഷെയറുകൾ ഡിമെറ്റീരിയലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റീ-മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഡിമെറ്റീരിയലൈസേഷൻ/റീ-മെറ്റീരിയലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റോക്ക്ബ്രോക്കറിന് നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കേണ്ട ഫീസ് ഉണ്ട്.

ഓഫ്-മാർക്കറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചാർജ്ജ് എന്നാൽ എന്താണ്?

സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉൾപ്പെടാതെ ഒരു ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഷെയറുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെ ഓഫ്-മാർക്കറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത്തരം ട്രാൻസ്ഫറുകൾ നിരവധി കാരണങ്ങളാൽ ചെയ്യുന്നു, അതായത് ഒരു സ്റ്റോക്ക്ബ്രോക്കറുമായി ഉള്ള ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഷെയറുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഷെയറുകളുടെ ഉടമസ്ഥത ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഷെയറുകൾ സമ്മാനിക്കുക തുടങ്ങിയവ പോലുള്ളവ. ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ തമ്മിൽ ഷെയറുകളുടെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും സംഭവിക്കുന്ന ഓഫ്-മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ട്രാൻസഫറിന് ചാർജ്ജുകൾ ബാധകമാണ്. അതിനാൽ, ഇത് ഡിപ്പോസിറ്ററി പങ്കാളികൾ/സ്റ്റോക്ക്ബ്രോക്കർമാർ എന്നിവ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും.

എനിക്ക് എങ്ങനെ ഡിമാറ്റ് ചാർജ്ജുകൾ ഒഴിവാക്കാം?

ബേസിക് പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ചാർജ്ജുകൾ ഒഴിവാക്കാനാകും, അതിൽ ആദ്യ വർഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് സൗജന്യമായി ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം. സാധാരണയായി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിനുള്ള ചാർജ്ജുകളും നിർവ്വഹിച്ച ട്രേഡുകൾക്ക് ഉള്ള ബ്രോക്കറേജും ഈ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആദ്യ വർഷത്തേക്ക് സൗജന്യ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് സേവനം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ബേസിക് പാക്കേജ് ആണ് ബിഎഫ്എസ്എല്ലിന്‍റെ ഫ്രീഡം പായ്ക്ക്.

സൗജന്യ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ലഭ്യമാണോ?

അതെ, നിരവധി ബ്രോക്കർമാർ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടെ സൗജന്യ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. അത്തരം ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ ബേസിക് പാക്കേജുകളുടെ ഭാഗവും അതിൽ ആദ്യ വർഷത്തെ സേവനം സൗജന്യവുമായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുതൽ, നിങ്ങൾ ചാർജ്ജുകൾ അടയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബിഎഫ്എസ്എല്ലിന്‍റെ ഫ്രീഡം പായ്ക്ക് ആദ്യ വർഷത്തേക്ക് സൗജന്യ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് സേവനം ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുതൽ, നിങ്ങൾ രൂ. 365 + ജിഎസ്‌ടി ഡിമാറ്റ് എഎംസി ചാർജ്ജുകൾ അടയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക