ടു-വീലര്‍ ലോണ്‍ ഫീസും ചാര്‍ജ്ജുകളും

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്രതിവർഷം 35% വരെ വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു

ഫീസും നിരക്കുകളും

തുക (₹) / ശതമാനം (%)

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്

ലോൺ തുകയുടെ 12.95% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

ഡോക്യുമെന്‍റേഷനും ഹൈപ്പോതിക്കേഷൻ നിരക്കുകളും

രൂ. 2,500/- വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) മുൻകൂര്‍ ശേഖരിച്ചു

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി (ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം പ്രകാരം)

സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അടയ്‌ക്കേണ്ടത്, മുൻകൂർ ശേഖരിച്ചത്

പ്രീ പെയ്മെന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

ഫുൾ/പാർട്ട് പ്രീപേമെന്‍റ് -

  • 1st പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റിന് ശേഷം അത്തരം പേമെന്‍റ് നടത്തിയാൽ പൂർണ്ണ/ഭാഗിക പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ ചാർജ്ജുകള്‍ ഇല്ല
  • 1st പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് ക്ലിയറൻസിന് ശേഷം ഫുൾ/പാർട്ട് പ്രീപേമെന്‍റ് അനുവദനീയം

ബൗൺസ് ചാർജ്ജ്

റീപേമെന്‍റിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ രൂ. 531/- ഈടാക്കുന്നതാണ്

പിഴ പലിശ

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റോൾമെന്‍റ് അടയ്ക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം, അതത് നിശ്ചിത തീയതി മുതൽ രസീത് തീയതി വരെ കുടിശ്ശികയുള്ള പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റോൾമെന്‍റിന് മാസംതോറും 3.5% എന്ന നിരക്കിൽ പിഴ പലിശ ഈടാക്കും

മാൻഡേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നിരക്കുകൾ

രൂ. 118/- (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) ബാധകമാണെങ്കിൽ

താഴെയുള്ള ബാങ്കുകൾക്ക് ബാധകം -
Bank of Maharashtra, Development Credit Bank Ltd., IDFC Bank, Karnataka Bank Ltd., Punjab and Sind Bank, Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd., Tamilnad Mercantile Bank Ltd., UCO Bank, Indian Overseas Bank, United Bank of India, Bank of India

മാൻഡേറ്റ് റിജക്ഷൻ ചാർജുകൾ

പുതിയ മാൻഡേറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതുവരെ കസ്റ്റമറുടെ ബാങ്ക് നിരസിച്ച മാൻഡേറ്റിനുള്ള കുടിശ്ശിക തീയതിയുടെ ആദ്യ മാസം മുതൽ പ്രതിമാസം രൂ. 450/

ലോൺ എൻഹാൻസ്മെന്‍റ് ഫീസ് ലോൺ ട്രാൻസാക്ഷന്‍റെ ഇഎംഐ കാർഡ് പരിധിയിൽ താൽക്കാലിക വർദ്ധനവിന് രൂ. 117 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ). രൂ. 999/- ൽ കൂടുതൽ പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ അത് ഈടാക്കുകയുള്ളൂ, 01st ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റിനൊപ്പം ശേഖരിക്കുന്നതാണ്.
നിയമപരമായ, വീണ്ടും സ്വന്തമാക്കൽ, ആകസ്മിക നിരക്കുകൾ രൂ. 3,540/- (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)
സ്‌റ്റോക്ക്‌യാർഡ് നിരക്കുകൾ രൂ. 59/- പ്രതിദിനം 60 ദിവസം വരെ
ബ്രോക്കൺ പീരിയഡ് പലിശ / പ്രീ ഇഎംഐ-പലിശ

"ബ്രോക്കൺ പീരിയഡ് പലിശ/ പ്രീ ഇഎംഐ-പലിശ" എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ള ലോണിന്‍റെ പലിശ തുക എന്നാണ് അർത്ഥം:

സാഹചര്യം 1: ലോൺ വിതരണം ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 30 (മുപ്പത്) ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ
വിഘടിത കാലയളവ് പലിശ/ പ്രീ-ഇഎംഐ പലിശ റിക്കവറി രീതി: ആദ്യ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് തുകയിൽ ചേർക്കേണ്ട തുക.

സാഹചര്യം 2: ലോൺ വിതരണം ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 30 (മുപ്പത്) ദിവസത്തേക്കാൾ കുറവ്, ആദ്യ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റിലെ പലിശ യഥാർത്ഥ ദിവസത്തേക്ക് ഈടാക്കുന്നതാണ്

എൻഒസി കിറ്റ്
NA