image

ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് FAQ

FAQ ചോദ്യങ്ങൾ

മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിന് വേണ്ടി വിലാസ മാറ്റം നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം എന്താണ്?

ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയ്ക്ക് ഒരു കടലാസില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ക്ക് വിലാസത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ കഴിയുന്നതാണ്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് പാസ് ആക്കുകയും അതിന്റെ ഒരു പകര്‍പ്പ് നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ദയവായി അത് നിങ്ങളുടെ TPA -യ്ക്കും അയക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനാല്‍ അവര്‍ക്ക് അവരുടെ രേഖകളില്‍ അത് ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുന്നതാണ്.

Disclaimer - *Conditions apply. This product is offered under the Group Insurance scheme wherein Bajaj Finance Limited is the Master policyholder. The insurance coverage is provided by our partner Insurance Company. Bajaj Finance Limited does not underwrite the risk. IRDAI Corporate Agency Registration Number CA0101. The above mentioned benefits and premium amount are subject to various factors such as age of insured, lifestyle habits, health, etc (if applicable). BFL does NOT hold any responsibility for the issuance, quality, serviceability, maintenance and any claims post sale. This product provides insurance coverage. Purchase of this product is purely voluntary in nature. BFL does not compel any of its customers to mandatorily purchase any third party products.”

എനിക്ക് ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ചെലവേറിയതാണ്. സാങ്കേതിക പുരോഗതി, പുതിയ നടപടിക്രമങ്ങൾ, കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ മരുന്നുകൾ എന്നിവ ഹെല്‍ത്ത് പരിചരണത്തിന്റെ ചെലവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. ഈ വർദ്ധനവ് ഉപഭോക്താവിന് വഹിക്കേണ്ടിവരുന്നതാണ്, ഇത് പലര്‍ക്കും ചികിത്സ താങ്ങാന്‍ കഴിയാത്തതാക്കുന്നു.
ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മറികടക്കുന്നു, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടിവരുന്നില്ല. നാളെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു വലിയ അപകടം ഉണ്ടാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു രോഗം ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന അസാമാന്യമായ ചികിത്സാ ചെലവുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക. ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകള്‍ എല്ലാദിവസവും അത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആ റിസ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കും. ഇത് വേണ്ടത്ര ഫൈനാൻഷ്യൽ ആശ്വാസം നല്‍കുന്നു. ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80D പ്രകാരമുള്ള നികുതി ആനുകൂല്യവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് / മെഡിക്ലെയിം എന്നാല്‍ എന്താണ്?

ചികിത്സാ ചെലവുകളില്‍ നിന്നുള്ള പരിരക്ഷണമാണ് ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് / മെഡിക്ലെയിം. ഒരു ഇൻഷുറും ഒരു വ്യക്തിയും / ഗ്രൂപ്പും തമ്മില്‍ ഒരു നിശ്ചിത പ്രീമിയത്തിൽ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാക്കാമെന്നു ഇൻഷുറര്‍ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കരാറാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷുറര്‍ സാധാരണയായി നേരിട്ട് പേമെന്റ് (ക്യാഷ്‌ലെസ് സംവിധാനം) നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങളും അപകടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ മടക്കി നല്‍കുന്നു.

എനിക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഒരു ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്, ഞാന്‍ എന്റെ ഇൻഷുറൻസ് തുക വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്

നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു സൂപ്പര്‍ ടോപ്‌ -അപ്പ് പ്ലാന്‍ എടുത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തുക ആവശ്യമായ പോലെ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്.

ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹെല്‍ത്ത് പോളിസികള്‍ എടുക്കാന്‍ കഴിയുമോ?

അതെ. എന്നാല്‍, ഓരോ കമ്പനിയും അവരുടെ നിരക്കിന് ആനുപാതികമായി നഷ്ടം, ബാധ്യത, നഷ്ടപരിഹാരം, ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി പണം നല്‍കുന്നതാണ്. ഉദാ. ഒരു വ്യക്തിയ്ക്ക് കമ്പനി X -ല്‍ നിന്നും 1 ലക്ഷം രൂപയുടെയും കമ്പനി Y -ല്‍ നിന്നും 1 ലക്ഷം രൂപയുടെയും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം, ഓരോ പോളിസിയും SI വരെ 50:50 എന്ന അനുപാതത്തിൽ പണം നല്‍കുന്നതാണ്.

ക്യുമുലേറ്റീവ് ബോണസ് എന്നാല്‍ എന്താണ്?

ഉത്തരം. ഒരു നിശ്ചിത പരമാവധി തുകയ്ക്ക് വിധേയമായി, ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഓരോ വര്‍ഷത്തിനും വേണ്ടി ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ഇൻഷുറൻസ് തുക വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ക്യുമുലേറ്റീവ് ബോണസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരു മുടക്കവും കൂടാതെ പോളിസി പുതുക്കണം എന്നതാണ് ഓർമിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രധാന വസ്തുത.

നേരത്തെതന്നെ നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾ എന്നാല്‍ എന്താണ്?

ഒരാള്‍ ഒരു കമ്പനിയില്‍ ഹെല്‍ത്ത് പോളിസി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള 48 മാസങ്ങള്‍ക്കുളില്‍ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഏതെങ്കിലും അവസ്ഥ, രോഗം അല്ലെങ്കില്‍ പരുക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട അവസ്ഥകള്‍, ലക്ഷണങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സൂചനകള്‍ ഒപ്പം / അല്ലെങ്കില്‍ രോഗ നിര്‍ണ്ണയം നടത്തുക ഒപ്പം / അല്ലെങ്കില്‍ ആരോഗ്യ ഉപദേശം / ചികിത്സ നേടുക. നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങള്‍ക്ക് പോളിസി ആരംഭിച്ചത് മുതല്‍ പരമാവധി നാല് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതാണ്.