ഷെയർഹോൾഡറുടെ സംതൃപ്തി സംബന്ധിച്ച സർവേ

ഷെയർഹോൾഡർ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ശ്രമത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി, ഞങ്ങൾ ഒരു ഓഹരിയുടമയുടെ സംതൃപ്തി സർവേ ആരംഭിച്ചു. ദയവായി നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയത്തില്‍ ഏതാനും മിനിറ്റ് മാറ്റിവെച്ച് നൽകിയ ലിങ്കിൽ വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം റേറ്റ് ചെയ്യുക.

സർവേ പൂർത്തിയാകാൻ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ എടുക്കില്ല.

sharefolders information

ഓഹരിയുടമകളുടെ വിവരങ്ങൾ

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ലിമിറ്റഡ് (ബിഎഫ്എസ്) അതിന്‍റെ എല്ലാ ഓഹരിയുടമകൾക്കും മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ബിഎഫ്എസിന്‍റെ ഡിവിഡന്‍റ് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഈ വിഭാഗം പരിശോധിക്കുക.