சொத்து கால்குலேட்டர் மீது கல்வி கடன்

சொத்து மீதான கடனுக்கான ஃபோர்குளோஷர் கால்குலேட்டர்

சொத்து மீதான கடனுக்கான ஃபோர்குளோஷர் கால்குலேட்டர்

கடன் தொகை
ரூ
|
0
|
3Cr
|
6Cr
|
9Cr
|
12Cr
|
15Cr
|
18Cr
|
21Cr

குறைந்த பட்ச சம்பளம் ரூ.35,000

தவணைக்காலம்
|
0
|
24
|
48
|
72
|
96
|
120
|
144
|
168
|
192
|
216
வட்டி விகிதம்
%
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
செலுத்திய EMI
EMI
முன்கூட்டியே அடைத்தல் (ஃபோர்குளோசர்) மாதம்

முன்கூட்டியே அடைத்தல் தகவல்கள்

 • முன்கூட்டியே அடைத்தல் தகவல்கள் :

  Rs.850

 • மாதாந்திர EMI :

  ரூ. 20,251

 • சேமிக்கப்பட்ட வட்டி :

  10%

 • முன்கூட்டியே அடைத்தல் தொகை :

  ரூ. 80,166

முன்கூட்டியே அடைத்தல் (ஃபோர்குளோசர்) என்பதன் பொருள் என்ன?

கடன் முன்கூட்டியே அடைத்தல்(ஃபோர்குளோஷர்) என்றால் என்ன?

கடன் முன்கூட்டியே அடைத்தல் (ஃபோர்குளோசர்) என்பது மீதமுள்ள கடன் தொகையை EMIகளாக செலுத்துவதற்குப் பதிலாக முழுத் தொகையையும் ஒரே பணம் செலுத்தலில் திருப்பிச் செலுத்துவதாகும். இது உங்கள் கடன் செயல்முறையில் ஏற்கனவே இருக்கும் ஒரு பகுதியாகும், இதில் உங்களின் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட EMI காலம் முடிவதற்கு முன் உங்கள் கடனை நீங்கள் திருப்பிச் செலுத்த முடியும். நீங்கள் ஏற்கனவே செலுத்திய EMI-களின் எண்ணிக்கையையும் மற்றும் நீங்கள் கடனை முன்கூட்டியே அடைக்க (ஃபோர்குளோஸ்) விரும்பும் மாதத்தையும் நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். இது சொத்து மீதான கடனின் முன்கூட்டியே அடைத்தல் (ஃபோர்குளோஷர்) தொகையைக் கணக்கிட உங்களுக்கு உதவும்.

முன்கூட்டியே அடைத்தல் கால்குலேட்டரை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

விரைவாக செய்ய மற்றும் பயன்படுத்த மிகவும் எளிது.
பின்வரும் விவரங்களை உள்ளிடவும்
1. உங்கள் கடன் தொகை (1 மற்றும் 15 லட்சம் இடையே)
2.தவணைக்காலம் (1 மற்றும் 5 ஆண்டுகளுக்கு இடையே)
3.வட்டி விகிதம்
4.நீங்கள் ஏற்கனவே செலுத்திய EMI-களின் எண்ணிக்கைகள் மற்றும்
5.உங்கள் கடனை முன்கூட்டியே அடைக்க விரும்புகிற மாதம்

ஃபோர்குளோஷர் மாதம் என்றால் என்ன?

இது உங்கள் கடன் செயல்முறையில் நீங்கள் முழு கடன் தொகையையும் முன்கூட்டியே செலுத்தும் மாதம் ஆகும். எ.கா. உங்கள் கடனின் தவணைக்காலம் 5 ஆண்டுகள் (60 மாதங்கள்) நீங்கள் 3 வருடங்கள் 4 மாதங்கள் (40 மாதங்கள்) பிறகு முழுக் கடனை செலுத்த திட்டமிட்டால், அந்த மாதம் (இங்கே 40) உங்கள் முன் கூட்டியே அடைத்தல் மாதம் ஆகும்.

என்னுடைய கடன்களை முன்கூட்டியே செலுத்துவதற்கு அபராத கட்டணம் ஏதும் உள்ளதா?

இல்லை, உங்கள் முன்கூட்டியே அடைத்தலுக்கு(ஃபோர்குளோஷர்) எந்தவித கட்டணம் அல்லது அபராதம் ஏதும் நாங்கள் விதிப்பதில்லை.

ஃபோர்குளோஷர் மீது சேமிக்கப்பட்ட வட்டி தொகை என்ன?

பல்வேறு வங்கிகள் நீங்கள் செலுத்தும் தொகையில் 1% லிருந்து 4% அளவு கட்டணத்தை முன்கூட்டியே அடைத்தல் (ஃபோர்குளோஷர்) கட்டணங்களாக வசூலிக்கின்றன. நாங்கள், பஜாஜ் ஃபின்சர்வில் சொத்து மீதான கடன் மீது முன்கூட்டியே அடைத்தல் (ஃபோர்குளோஷர்) கட்டணங்கள் வசூலிப்பதில்லை. உங்கள் அனைத்து தொகையும் எந்தவித கட்டணமும் இன்றி வட்டி மற்றும் அசல் தொகையாக திருப்பிச் செலுத்தப்படும். இதன் மூலம், சேமிக்கப்பட்ட வட்டித்தொகை, எங்கள் சேவையைப் பெறுவதன் மூலம் நீங்கள் சேமிக்க போகும் வட்டி தொகையைக் கூறுகிறது.