ஆயுள் காப்பீட்டு முதலீட்டு திட்டம் சமர்ப்பிப்பு விவரங்கள் படிவம்

உங்கள் முழு பெயரை உள்ளிடவும்
10-இலக்க எண் உள்ளிடவும்
தயவுசெய்து உங்கள் குடியிருப்பு அஞ்சல் குறியீட்டின் 6 இலக்கங்களை உள்ளிடவும்
தயவுசெய்து நகரத்தை உள்ளிடுங்கள்
உங்கள் மாநிலத்தை உள்ளிடுக
உங்கள் இமெயில் ID-ஐ உள்ளிடுக