காப்பீட்டு பாதுகாப்பு சமர்ப்பிப்பு விவரங்கள் படிவம்

உங்கள் பெயரை PAN கார்டில் உள்ளவாறு உள்ளிடவும்
10-இலக்க மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும்
உங்கள் 6-இலக்க குடியிருப்பு அஞ்சல் குறியீட்டை உள்ளிடவும்
தயவுசெய்து நகரத்தை உள்ளிடுங்கள்
உங்கள் மாநிலத்தை உள்ளிடுக
உங்கள் இமெயில் ID-ஐ உள்ளிடுக