എന്താണ് ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ, ഇഎംഐ എപ്പോഴാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

മുതൽ, പലിശ നിരക്ക്, കാലയളവ് എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിന്‍റെ പ്രതിമാസ പേമെന്‍റ് കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂല്യങ്ങൾ ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ, ഹോം ലോണിന്‍റെ അഫോഡബിലിറ്റി നിർണയിക്കാനും, നിങ്ങളുടെ വീട് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ബജറ്റ് തീരുമാനിക്കാനും, റീപേമെന്‍റിനായി നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസ് തയ്യാറാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം.

ഇഎംഐ പേമെന്‍റ് ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്?

നിങ്ങളുടെ ലോൺ അനുവദിച്ച് വിതരണം ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ ഇഎംഐ അടച്ച് തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. സാധാരണയായി, ലെൻഡർ നിർവ്വചിച്ച പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഓരോ മാസവും ഒരു നിശ്ചിത തീയതി വഴി ഇഎംഐ അടയ്ക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ ലോൺ ഒരു മാസത്തിന്‍റെ 25th ന് വിതരണം ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ തീയതി എല്ലാ മാസവും 5th ആയി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ആദ്യ മാസത്തേക്ക്, ഇഎംഐ 25th മുതൽ 5th വരെ കണക്കാക്കും. അടുത്ത മാസം മുതൽ, നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇഎംഐ തുകയും 5th ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക