പോക്കറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് - അനുദിന ജീവിതത്തിന്, അനുദിന ഇൻഷുറൻസ്

വാലെറ്റ് കെയര്‍

പരിരക്ഷ: രൂ. 2 ലക്ഷം വരെ

  • പ്രീമിയം

    രൂ. 599

  • കാലയളവ്

    365 ദിവസം

24/7 കാർഡ് തടയൽ സേവനങ്ങൾ
അടിയന്തിര യാത്രയും ഹോട്ടൽ സഹായവും
കാർഡ് തട്ടിപ്പില്‍ നിന്നുമുള്ള പരിരക്ഷ
സൗജന്യ PAN കാർഡ് റീപ്ലേസ്‌മെന്‍റ്
കൃത്യമല്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ കാരണമായുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം
കാർഡുടമയുടെ അശ്രദ്ധ