മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്

ഈക്വിറ്റി ട്രെന്‍ഡിംഗ് ഫണ്ട്സ് ലിസ്റ്റ്

Aug'18-Oct'18
ഓരോ 3 മാസത്തിലും റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നു
 

റിസ്ക് പ്രൊഫൈല്‍: താഴ്ന്നത് മുതല്‍ ഉയര്‍ന്നത് വരെ

ഇന്‍വെസ്റ്റ്‍മെന്‍റ് വ്യാപ്തി: 3 മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ

വലിയ ക്യാപ്

സ്കീം നെയിം

റിട്ടേണ്‍ (CAGR %)

ചാഞ്ചല്യം

CRISIL റാങ്ക്

സ്കീം AUM (RS Cr)

1 വർഷം

3 വർഷം

5 വർഷം

റിലയൻസ് ലാര്‍‌ജ് ക്യാപ് ഫണ്ട്

9.70

10.07

22.03

ഉയർന്ന

2

9585

എസ്ബിഐ ബ്ലൂ ചിപ് ഫണ്ട്

5.73

9.85

20.80

കുറവ്

1

18892

ഐസിഐസിഐ പ്രൂഡൻഷ്യൽ ബ്ലുചിപ്പ് ഫണ്ട്

10.16

11.27

19.31

മാധ്യമം

1

17129

 

റിസ്ക് പ്രൊഫൈല്‍: താഴ്ന്നത് മുതല്‍ ഉയര്‍ന്നത് വരെ

ഇന്‍വെസ്റ്റ്‍മെന്‍റ് വ്യാപ്തി: 3 മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ

മള്‍ട്ടി ക്യാപ്

സ്കീം നെയിം

റിട്ടേണ്‍ (CAGR %)

ചാഞ്ചല്യം

CRISIL റാങ്ക്

സ്കീം AUM (RS Cr)

1 വർഷം

3 വർഷം

5 വർഷം

ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ്‌ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്

4.99

12.54

25.25

മാധ്യമം

1

9188

എസ്ബിഐ മാഗ്‍നം മൾട്ടിക്യാപ് ഫണ്ട്

8.72

12.22

24.15

മാധ്യമം

2

5215

കോടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടിക്യാപ് ഫണ്ട്

8.43

12.48

23.51

മാധ്യമം

1

19260

 

റിസ്ക് പ്രൊഫൈല്‍: താഴ്ന്നത് മുതല്‍ വളരെ ഉയര്‍ന്നത് വരെ

നിക്ഷേപ വ്യാപ്തി: >5 വര്‍ഷം

മിഡ് ക്യാപ്

സ്കീം നെയിം

റിട്ടേണ്‍ (CAGR %)

ചാഞ്ചല്യം

CRISIL റാങ്ക്

സ്കീം AUM (RS Cr)

1 വർഷം

3 വർഷം

5 വർഷം

എൽ&ടി മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ട്

5.11

14.80

31.82

കുറവ്

1

2724

ഐസിഐസിഐ പ്രൂഡൻഷ്യൽ മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ട്

5.98

8.83

29.43

കുറവ്

1

1517

കോടക് എമേർജിംഗ് ഇക്വിറ്റി

6.61

12.54

31.16

കുറവ്

2

3218

 

റിസ്ക് പ്രൊഫൈല്‍: ഇടത്തരം മുതല്‍ വളരെ ഉയര്‍ന്നത് വരെ

നിക്ഷേപ വ്യാപ്തി: >5 വര്‍ഷം

സ്മോള്‍ ക്യാപ്

സ്കീം നെയിം

റിട്ടേണ്‍ (CAGR %)

ചാഞ്ചല്യം

CRISIL റാങ്ക്

സ്കീം AUM (RS Cr)

1 വർഷം

3 വർഷം

5 വർഷം

റിലയൻസ് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട്

10.31

16.64

37.92

കുറവ്

1

6949

ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ സ്മോളർ കമ്പനീസ് ഫണ്ട്

5.64

12.53

30.90

കുറവ്

1

7327

 

റിസ്ക് പ്രൊഫൈല്‍: താഴ്ന്നത് മുതല്‍ വളരെ ഉയര്‍ന്നത് വരെ

നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ വ്യാപ്തി: 3മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ, >5 വര്‍ഷം

ലാര്‍ജ് & മിഡ് ക്യാപ്

സ്കീം നെയിം

റിട്ടേണ്‍ (CAGR %)

ചാഞ്ചല്യം

CRISIL റാങ്ക്

സ്കീം AUM (RS Cr)

1 വർഷം

3 വർഷം

5 വർഷം

ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ്‌ ഇക്വിറ്റി അഡ്വാന്‍റേജ് ഫണ്ട്

1.33

11.43

25.39

മാധ്യമം

2

6023

ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക്റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫണ്ട്

5.72

12.30

22.10

മാധ്യമം

2

5472

എസ്ബിഐ ലാര്‍‌ജ് & മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ട് - റെഗുലർ പ്ലാൻ

8.30

9.55

22.73

മാധ്യമം

1

2261

 

റിസ്ക് പ്രൊഫൈല്‍: താഴ്ന്നത് മുതല്‍ വളരെ ഉയര്‍ന്നത് വരെ

നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ വ്യാപ്തി: 3മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ, >5 വര്‍ഷം

മൂല്യം

സ്കീം നെയിം

റിട്ടേണ്‍ (CAGR %)

ചാഞ്ചല്യം

CRISIL റാങ്ക്

സ്കീം AUM (RS Cr)

1 വർഷം

3 വർഷം

5 വർഷം

ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ്‌ പ്യുവര്‍ വാല്യു ഫണ്ട്

2.34

12.64

30.54

മാധ്യമം

1

3803

 

റിസ്ക് പ്രൊഫൈല്‍: ഉയര്‍ന്നത് മുതല്‍ വളരെ ഉയര്‍ന്നത് വരെ

നിക്ഷേപ വ്യാപ്തി: >5 വര്‍ഷം

ശ്രദ്ധയൂന്നുന്നത്

സ്കീം നെയിം

റിട്ടേണ്‍ (CAGR %)

ചാഞ്ചല്യം

CRISIL റാങ്ക്

സ്കീം AUM (RS Cr)

1 വർഷം

3 വർഷം

5 വർഷം

ആക്സിസ് ഫോകസ്ഡ് 25 ഫണ്ട്

19.30

15.65

21.82

മാധ്യമം

2

3943

 

റിസ്ക് പ്രൊഫൈല്‍: ഉയര്‍ന്നത് മുതല്‍ വളരെ ഉയര്‍ന്നത് വരെ

നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ വ്യാപ്തി: 1-3 വര്‍ഷം

അഗ്രസ്സീവ് ഹൈബ്രിഡ്

സ്കീം നെയിം

റിട്ടേണ്‍ (CAGR %)

ചാഞ്ചല്യം

CRISIL റാങ്ക്

സ്കീം AUM (RS Cr)

1 വർഷം

3 വർഷം

5 വർഷം

റിലയൻസ് ഇക്വിറ്റി ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട്

5.70

10.38

20.15

കുറവ്

1

13368

എൽ&ടി ഹൈബ്രിഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്

5.56

9.68

19.84

കുറവ്

1

10483

 

റിസ്ക് പ്രൊഫൈല്‍: താഴ്ന്നത് മുതല്‍ വളരെ ഉയര്‍ന്നത് വരെ (ലക്ഷ്യം: നികുതി ലാഭിക്കല്‍ u/s 80C)

നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ വ്യാപ്തി: 3മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ, >5 വര്‍ഷം

ELSS

സ്കീം നെയിം

റിട്ടേണ്‍ (CAGR %)

ചാഞ്ചല്യം

CRISIL റാങ്ക്

സ്കീം AUM (RS Cr)

1 വർഷം

3 വർഷം

5 വർഷം

ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ്‌ ടാക്സ് റിലീഫ് 96

14.04

12.42

25.08

കുറവ്

2

6022

ആക്സിസ് ലോംഗ് ടേം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്

16.21

11.63

26.05

മാധ്യമം

2

17097

ഐഡിഎഫ്സി ടാക്സ് അഡ്വാന്‍റേജ് (ഇഎൽഎസ്എസ്) ഫണ്ട്

9.77

11.37

22.99

ഉയർന്ന

1

1444

08/08/2018-ലെ റിട്ടേണ്‍

സ്രോതസ്സ് CRISIL

 

ഡെബ്റ്റ് ട്രെന്‍ഡിങ്ങ് ഫണ്ട്സ് ലിസ്റ്റ്

Aug'18-Oct'18


ഓരോ 3 മാസത്തിലും റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നു
 

റിസ്ക് പ്രൊഫൈല്‍: ഇടത്തരം

നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ വ്യാപ്തി: 1-3 വര്‍ഷം

കോര്‍പ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് ഫണ്ട്

സ്കീം നെയിം

CRISIL റാങ്ക്

റിട്ടേണുകള്‍ (CAGR %)

സ്കീം AUM (RS Cr)

6 മാസം

1 വർഷം

3 വർഷം

കോടക് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് ഫണ്ട്

1

3.68

6.28

7.78

1173

 

റിസ്ക് പ്രൊഫൈല്‍: ഉയര്‍ന്നത് മുതല്‍ വളരെ ഉയര്‍ന്നത് വരെ

നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ വ്യാപ്തി: 1-3 വര്‍ഷം

ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഫണ്ട്

സ്കീം നെയിം

CRISIL റാങ്ക്

റിട്ടേണുകള്‍ (CAGR %)

സ്കീം AUM (RS Cr)

6 മാസം

1 വർഷം

3 വർഷം

എൽ&ടി ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്ക് ഫണ്ട്

1

2.56

4.74

7.93

3768

 

റിസ്ക് പ്രൊഫൈല്‍: താഴ്ന്നത് മുതല്‍ ഇടത്തരം വരെ

നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ വ്യാപ്തി: 1-3 വര്‍ഷം

ബാങ്കിങ്ങും PSU ഫണ്ടും

സ്കീം നെയിം

CRISIL റാങ്ക്

റിട്ടേണുകള്‍ (CAGR %)

സ്കീം AUM (RS Cr)

6 മാസം

1 വർഷം

3 വർഷം

ആക്സിസ് ബാങ്കിംഗ് & പിഎസ്‍യു ഡെബ്റ്റ് ഫണ്ട്

1

3.16

6.14

7.46

620

 

റിസ്ക് പ്രൊഫൈല്‍: താഴ്ന്നത് മുതല്‍ ഇടത്തരം വരെ

നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ വ്യാപ്തി: 1-3 വര്‍ഷം

ബാങ്കിങ്ങും PSU ഫണ്ടും

സ്കീം നെയിം

CRISIL റാങ്ക്

റിട്ടേണുകള്‍ (CAGR %)

സ്കീം AUM (RS Cr)

3 മാസം

6 മാസം

1 വർഷം

എച്ച്ഡിഎഫ്സി ഷോര്‍ട്ട്‌ ടേം ഡെബ്റ്റ് ഫണ്ട്

1

1.66

3.23

5.57

10592

എൽ&ടി ഷോര്‍ട്ട്‌ ടേം ബോണ്ട് ഫണ്ട്

1

1.61

2.94

4.79

3119

08/08/2018-ലെ റിട്ടേണ്‍

സ്രോതസ്സ് CRISIL

നിരാകരണം:

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകം: ബജാജ് ഫൈനാന്‍സ് ലിമിറ്റഡ്, അതിന്‍റെ ഡയറക്ടര്‍മാര്‍, ജീവനക്കാര്‍, അസോസിയേറ്റുകള്‍, അഫിലിയേറ്റുകള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് മുകളില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത, പൂര്‍ണ്ണത, സമയപരിധികള്‍, വിവരങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം എന്നിവയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. സ്കീമിന്‍റെ NAV, മാര്‍ക്കറ്റിലെ സെക്യൂരിറ്റികളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെും ശക്തികളെയും ആശ്രയിച്ച് ഉയരുകയോ താഴുകയോ ചെയ്തേക്കാം. സ്കീമിന് പ്രത്യേകമായുള്ള റിസ്ക് ഘടകങ്ങളും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും അറിയുന്നതിന് ഓഫര്‍ രേഖകള്‍ വായിക്കുക. മുകളില്‍ തന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റര്‍ വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. അത് എതെങ്കിലും മ്യൂച്ചല്‍ ഫണ്ട് സ്കീം വാങ്ങുന്നതിനോ, വില്‍ക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ഓഫറായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്. വായനക്കാര്‍ വിവേചനബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുകയും, കൂടുതല്‍ നടപടികള്‍ക്കായി തങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണല്‍ അഡ്‍വൈസര്‍മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. മ്യൂച്ചല്‍ ഫണ്ടുകള്‍ വിപണിയിലെ നഷ്ടസാധ്യതകള്‍ക്ക് വിധേയമാണ്. അതിനാല്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രേഖകള്‍ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം വായിക്കുക.

ആളുകൾ ഇതു കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്

നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വളരാനുള്ള ഉറപ്പായ മാർഗം

അപ്ലൈ
Digital Health EMI Network Card

ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് EMI നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ്

രൂ. 4 ലക്ഷം വരെ പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ലിമിറ്റിനൊപ്പം തൽക്ഷണ ആക്ടിവേഷൻ

ഇപ്പോള്‍ നേടൂ

ഇൻഷുറൻസ്

നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനുള്ള സംരക്ഷണം, മുന്‍കൂട്ടി കാണാനാവാത്ത സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി

അപ്ലൈ

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍ മേലുള്ള ലോൺ

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള സുരക്ഷിതവും പ്രശ്നരഹിതവുമായ ധനസഹായം

അപ്ലൈ