അവലോകനം: തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ്

മിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിലും അപകടങ്ങളിൽ ഒരു തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ കാർ മുഖേന മറ്റ് ആള്‍ക്കാരുടെ വാഹനങ്ങൾക്കും വസ്തുവകകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതും ചെലവേറിയതുമാണ്. മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ട് 1988 പ്രകാരം തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ടു-വീലര്‍ ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാണ്, ഇത് അങ്ങേയറ്റം നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു.

ടു-വീലര്‍ ഇൻഷുറൻസ് തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി പരിരക്ഷ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ സമയം, പണം, സമ്മർദ്ദം എന്നിവ ലഭിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്. ഒരു നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും നിയമബാധ്യതകൾക്കായുള്ള ഒരു തരം റിസ്ക് കവർ ആണ് ഇത്.

ഒരു 2 - വീലർ തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ഇൻഷുറൻസ് മുഖേന, മറ്റ് ആളുകളുടെ വാഹനങ്ങൾക്കും വസ്തുവകകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഡ്രൈവർമാർ മുഖേന നിങ്ങളുടെ ടു-വീലറിനുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും

 • • സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഇല്ല

  ഇന്‍ഷുർ ചെയ്യപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ടു-വീലര്‍ കാരണം, ഒരു വ്യക്തിയ്ക്ക്, വാഹനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത്‌ വകകള്‍ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയ്ക്ക് തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നല്‍കുന്നു. ഈ ചെലവുകള്‍ക്കെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പണം നല്‍കുന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.

 • • ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സിംഗ്

  ഇത് തനിച്ച് വാങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ നിലവിലുള്ള പോളിസിയുടെ കൂടെ ഒരു റൈഡര്‍ ആയി വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇന്‍ഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തെ ഇത് പരിരക്ഷിക്കാത്തതിനാല്‍ പ്രോസസ് വേഗമേറിയതാണ്, ഇതിന് അധിക സമയം എടുക്കുന്നില്ല.

 • • താങ്ങാവുന്ന ഓപ്ഷൻ

  സാധാരണയായി, മറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷകള്‍, ആഡ്-ഓണുകൾ എന്നിവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ടു-വീലര്‍ തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ഇൻഷുറൻസ് വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ, ഒരു ചെറിയ പ്രീമിയം തുക അടച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉയർന്ന റിസ്ക് കവർ ലഭിക്കുന്നു.

 • • മനസമാധാനം

  സാധാരണയായി, മറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷകള്‍, ആഡ്-ഓണുകൾ എന്നിവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ടു-വീലര്‍ തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ഇൻഷുറൻസ് വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ, ഒരു ചെറിയ പ്രീമിയം തുക അടച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉയർന്ന റിസ്ക് കവർ ലഭിക്കുന്നു.

തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ടൂ വീലർ ഇൻഷുറൻസില്‍ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ്?

ഒരു കോംപ്രിഹെന്‍സീവ് തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ടു-വീലര്‍ ഇൻഷുറൻസിൽ ചുവടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു:

 •  

  മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മരണം അല്ലെങ്കില്‍ അപകടങ്ങള്‍: ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ടു-വീലര്‍വാഹനം മുഖേനയുണ്ടായ അപകടത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ആര്‍ക്കെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ പരുക്ക് സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ദൌര്‍ഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യത്തില്‍, തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ടു വീലര്‍ ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വൈകല്യമോ മരണമോ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വരുമാന നഷ്ടം ഈ ഇൻഷുറൻസിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്. ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ മൂലമുള്ള വരുമാന നഷ്ടത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും ക്ലെയിം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്.

 •  

  തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി നാശനഷ്ടം: നിങ്ങളുടെ ടു-വീലര്‍വാഹനം ഒരു തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയ്ക്ക് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയാല്‍, തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെലവുകൾക്ക് പണം നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്. IRDA പ്രകാരം 1 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി നഷനഷ്ടങ്ങള്‍ തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ടു-വീലര്‍ ഇൻഷുറൻസില്‍ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

 •  

  ഇൻഷുർ ചെയ്ത ടു-വീലര്‍വാഹനത്തിന്‍റെ ഉടമസ്ഥന്‍റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓടിച്ചിരുന്നയാളുടെ മരണം: ഒരു അപകടം കാരണം ഇൻഷുർ ചെയ്യപ്പെട്ട ടു-വീലര്‍ വാഹനത്തിന്‍റെ ഉടമയുടെ അല്ലെങ്കില്‍ ഓടിച്ചിരുന്നയാളുടെ മരണം സംഭവിക്കുന്ന ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യത്തില്‍, പെട്ടെന്ന് വരുമാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്‍മേല്‍ ആശ്രിതര്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നതാണ്.

 •  

  ഇൻഷുർ ചെയ്ത ടു-വീലര്‍വാഹനത്തിന്‍റെ ഉടമസ്ഥന്‍റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓടിച്ചിരുന്നയാളുടെ മരണം: ഒരു അപകടം കാരണം ഇൻഷുർ ചെയ്യപ്പെട്ട ടു-വീലര്‍വാഹനത്തിന്‍റെ ഉടമയുടെ അല്ലെങ്കില്‍ ഓടിച്ചിരുന്നയാളുടെ മരണം സംഭവിക്കുന്ന ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യത്തില്‍, പെട്ടെന്ന് ആദായം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്‍മേല്‍ ആശ്രിതര്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നതാണ്.

തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ടൂ വീലർ ഇൻഷുറൻസില്‍ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടാത്തത് എന്താണ്?

കോംപ്രിഹെന്‍സീവ് ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് പരിരക്ഷ നല്‍കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ടു-വീലര്‍ ഇൻഷുറൻസ് ബാധകമാകാത്ത ചില ഒഴിവാക്കലുകൾ ഉണ്ട്:

 •  

  അമിതവേഗത കാരണം ടു-വീലര്‍വാഹനങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും തകരാര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍.

 •  

  താക്കോലുകള്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കില്‍ മദ്യം അല്ലെങ്കില്‍ മയക്കുമരുന്നിന്‍റെ സ്വാധീനത്തില്‍ വാഹനം ഓടിക്കുക തുടങ്ങിയ പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കാരണം സംഭവിക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങള്‍.

 •  

  പ്രഖ്യാപിത ഭൂമിശാസ്ത്ര മേഖലയ്ക്ക് പുറത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ടു-വീലറിന്‍റെ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ​​തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ബാദ്ധ്യതകൾ.

 •  

  അനധികൃത റൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായപൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ലാത്ത റൈഡർ മുഖേന ടു-വീലറിന് ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍.

 •  

  മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ തകരാര്‍.

 •  

  നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ ടു-വീലര്‍ ഉപയോഗിച്ചെങ്കില്‍ ഇന്‍ഷ്വററെ അറിയിക്കാതെ വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്കായി ടു-വീലറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

 •  

  യുദ്ധം, ആക്രമണം, ഭീകര ആക്രമണങ്ങൾ, കലാപം അല്ലെങ്കിൽ ആണവ ആയുധങ്ങൾ എന്നിവമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം, കേടുപാടുകള്‍, ബാദ്ധ്യത എന്നിവ.

ആളുകൾ ഇതു കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്

കാർ ഇൻഷുറൻസ്

വിവരങ്ങൾ

കാര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് - മൂന്നാം കക്ഷി പരിരക്ഷയ്‍ക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കാറിന് സമഗ്രമായ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നേടുക

അപ്ലൈ
മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ്

വിവരങ്ങൾ

മോട്ടോര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് - നിങ്ങളുടെ കാര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ 2-വീലറിനുള്ള സംരക്ഷണം, വ്യക്തിഗത അപകട ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സഹിതം

അപ്ലൈ
ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്

വിവരങ്ങൾ

ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് - അടിയന്തിരമായ ചികിത്സകള്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചിലവുകളില്‍ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം

അപ്ലൈ
ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്

വിവരങ്ങൾ

ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് - അടിയന്തിര ചികിത്സകള്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചിലവുകളില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു

അപ്ലൈ