ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക image

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്

image

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്മേലുള്ള ലോൺ FAQകൾ

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്മേലുള്ള ലോണിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോസ്സസിങ് ഫീസ് ഉണ്ടോ?

FDയിന്മേലുള്ള ലോണിന് യാതൊരു വിധ പ്രോസ്സസിങ് ചാർജ്ജും ഇല്ല.

എനിക്ക് കടം വാങ്ങാവുന്ന പരമാവധി ലോൺ തുക എത്രയാണ്?

ഒരു അസഞ്ചിത FDയില്‍ നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള തുകയുടെ 75% വരെയും , അസഞ്ചിത FD യില്‍ പരമാവധി നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള തുകയുടെ 60% വരെയും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ലോൺ എടുക്കാവുന്നതാണ്.

എന്തെങ്കിലും ഫോർക്ലോഷർ ചാർജ്ജോ പാർട്ട് പ്രീപേമെൻറ് ചാർജ്ജോ ഉണ്ടോ?

ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്മേലുള്ള ലോണിന് യാതൊരു വിധ ഫോർക്ലോഷർ ചാർജ്ജുകളോ പാർട്ട് പ്രീ-പേമെൻ്റ് ചാർജ്ജുകളോ ബാധകമാവുന്നതല്ല.

നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്മേലുള്ള ലോണിന്‍റെ പലിശ എത്രയാണ്?

നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളുടെ മേലുള്ള ലോണിന്‍റെ പലിശ നിലവിലുള്ള FD പലിശ നിരക്കുകളേക്കാൾ 2% കൂടുതലായിരിക്കും.