പോക്കറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് - അനുദിന ജീവിതത്തിന്, അനുദിന ഇൻഷുറൻസ്

കീ റീപ്ലേസ്‍മെന്‍റ് ഇൻഷുറൻസ്

ഇൻഷുർ ചെയ്ത തുക രൂ.20000

  • പ്രീമിയം

    രൂ. 499

  • കാലയളവ്

    365 ദിവസം

താക്കോല്‍ നഷ്ടപ്പെടുകയോ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ റീപ്ലേസ്‍മെന്‍റ് ചെലവ്
ബ്രേക്ക്-ഇൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ
വാടക കാറിന് ചെലവാക്കിയ തുക തിരികെ ലഭിക്കൽ
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ലാത്ത വാഹനത്തിന്‍റെ കീ റീപ്ലേസ്‍മെന്‍റ് ചെലവ്
നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭവനങ്ങളുടെ കീ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെലവ്