ഹോം ഇൻഷുറൻസ് - വിശദാംശ ഫോം സമർപ്പിക്കുക

നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ ഘടനയ്ക്കും വിലയേറിയ വസ്തുക്കൾക്കുമുള്ള സംരക്ഷണം

സ്വാഭാവികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനിർമിതമായ ദുരന്തങ്ങൾ മൂലമോ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ

ഒരു കവർച്ചയുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം വീട്ടിലെ വിലയേറിയ വസ്തുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം

ആഭരണങ്ങൾ, വിലയേറിയ വസ്തുക്കൾ, ആർട്ട് വർക്ക് എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ

ഇതര താമസ സൌകര്യത്തിനുള്ള വാടകയുടെ അധിക ആനുകൂല്യം

ഹോം ഇൻഷുറൻസ് - വിശദാംശ ഫോം സമർപ്പിക്കുക

നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ ആദ്യഭാഗവും അവസാനഭാഗവും രേഖപ്പെടുത്തുക
10-അക്ക നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ പിൻ കോഡ് നൽകുക
ദയവായി നഗരം എന്‍റർ ചെയ്യുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനം നൽകുക
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡി എന്‍റർ ചെയ്യുക