നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

“കമ്പനിയുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കൽ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച്, ആളുകൾക്ക് പത്രത്തിലെ പരസ്യം/ പബ്ലിക് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോമിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം

കമ്പനിക്ക് RBI ആക്ടിന്‍റെ സെക്ഷൻ u/s 45-IA ക്ക് കീഴിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകിയ 5th മാർച്ച് 1998 തീയതിയിലുള്ള സാധുതയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത സംബന്ധിച്ചോ കമ്പനി നടത്തിയ ഏതെങ്കിലും പ്രസ്താവനകളുടെയോ പ്രതിനിധാനങ്ങളുടെയോ അഭിപ്രായങ്ങളുടെയോ കൃത്യതയ്‌ക്കോ കമ്പനിയുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനോ/ബാധ്യതകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനോ ഉത്തരവാദിത്തമോ ഗ്യാരണ്ടിയോ RBI സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

എല്ലാ ഡൗണ്‍ലോഡുകളും: