ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ

JAMNALAL BAJAJ FOUNDATION

ജംനാലാൽ ബജാജ് ഫൌണ്ടേഷൻ

CTA
JAMNALAL BAJAJ SEWA TRUST

ജംനാലാൽ ബജാജ് സേവ ട്രസ്റ്റ്

CTA
KAMALNAYAN BAJAJ CHARITABLE TRUST

കമൽനയൻ ബജാജ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്

CTA
FUJI GURUJI MEMORIAL TRUST

ഫുജി ഗുരുജി മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റ്

CTA
GROUP TRUST FOR COLLEGES

കോളേജുകൾക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ട്രസ്റ്റ്

CTA
JANAKIDEVI BAJAJ GRAM VIKAS SANSTHA

ജാനകിദേവി ബജാജ് ഗ്രാം വികാസ് സൻസ്ത

CTA