എഞ്ചിനീയറുടെ ലോണ്‍ അര്‍ഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

നിങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് പ്രോപ്പർട്ടി ഈടാക്കിയുള്ള എഞ്ചിനീയർ ലോണിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ₹2 കോടി വരെ നൽകുന്നു. മിനിമം എഞ്ചിനീയർ ലോൺ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും ഡോക്യുമെന്‍റുകളും മതി, ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഈ സെക്യുവേർഡ് ലോണുകൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതായതിനാൽ, പേഴ്‌സണൽ, പ്രൊഫഷണൽ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് അവ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

താഴെപ്പറയുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയർമാക്കായുള്ള ഈ ഫൈനാൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യൂ.

എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഈടാക്കിയുള്ള ലോൺ - യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് എഞ്ചിനീയർ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രായം, ദേശീയത, വരുമാന ഉറവിടം തുടങ്ങിയ സംബന്ധിച്ച യോഗ്യതകൾ പാലിക്കണം.

യോഗ്യത

നിങ്ങൾക്ക് -

 • സാധുതയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തൊഴിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

എംപ്ലോയിമെന്‍റ് സ്റ്റാറ്റസ്

തൊഴിൽ രീതി അനുസരിച്ച് യോഗ്യത ഇനിപ്പറയുന്നതാണ് –

 • സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയർ – ആപ്ലിക്കേഷൻ സമയത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ ബിസിനസ് വിന്‍റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • ശമ്പളമുള്ള എഞ്ചിനീയർ – ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം ഉൾപ്പെടെ കൺസൾട്ടന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും തലത്തിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ.

വയസ്

എഞ്ചിനീയർമാർക്കായുളള ഫൈനാൻസ് സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് എഞ്ചിനീയറുടെ പ്രായം 25 നും 65 നും ഇടയിലായിരിക്കണം.

പ്രോപ്പർട്ടി ഈടാക്കിയുള്ള എഞ്ചിനീയർ ലോൺ - ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

എഞ്ചിനീയർ ലോൺ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നതോടൊപ്പം, ക്ലെയിമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധുതയുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റുകളും പരിശോധിച്ചുറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ് –

 • ഐഡി പ്രൂഫ്‌.
 • അഡ്രസ് പ്രൂഫ്.
 • എംപ്ലോയിമെന്‍റ് പ്രൂഫ്.
 • ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മാർക്ക് ഷീറ്റും.
 • ഗവൺമെന്‍റിൽ നികുതി ദായകനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് PAN കാർഡ്.
 • മോർഗേജ് ഡോക്യുമെന്‍റ്.

നിങ്ങൾ ശമ്പളമുള്ള എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ ഇതിനോടൊപ്പം താഴെപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം –
 

 • ആവശ്യമെങ്കിൽ, കൺസൾട്ടന്‍റ് എഞ്ചിനീയർക്കായുള്ള എംപ്ലോയിമെന്‍റ് ലെറ്റർ.
 • ഏറ്റവും പുതിയ ശമ്പള സ്ലിപ്പുകള്‍.

സ്വയം തൊഴിൽ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അധിക ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഇപ്പറയുന്നവയാണ് –
 

 • കമ്പനിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ.
 • പ്രാക്ടീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 • 3 വർഷത്തെ ബിസിനസ് വിന്‍റേജ് തെളിയിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ.

എഞ്ചിനീയർ ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷന് ആവശ്യമുള്ള പ്രാഥമിക ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ പട്ടിക ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ലോൺ അപ്രൂവലിനായി ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ചില അധിക ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാം.

എഞ്ചിനീയർ ലോൺ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം സംബന്ധിച്ച ഈ വിവരങ്ങളും ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റുകളുമായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഈടാക്കിയുള്ള എഞ്ചിനീയർ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നത് തുടരാം. ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് എഞ്ചിനീയർ ലോണിന് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ.

അഭിനന്ദനങ്ങൾ! നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് പേഴ്സണൽ ലോൺ/ടോപ്-അപ് ഓഫർ ഉണ്ട്.