പോക്കറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് - അനുദിന ജീവിതത്തിന്, അനുദിന ഇൻഷുറൻസ്

ആഭ്യന്തര ഹോളിഡേ കവർ

രൂ.300000 വരെ പരിരക്ഷ

  • ഫീസ്

    രൂ. 699

  • കാലയളവ്

    10 ദിവസം

അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാർഡുകളും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാന്‍ ഒരൊറ്റ കോള്‍
ഭവനഭേദനം സംഭവിച്ചാലുള്ള കവറേജ്
ബാഗേജുകള്‍ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങള്‍
ബാഗേജിലുള്ള വസ്തുവകകള്‍‍ നഷ്ടപ്പെടൽ