മോട്ടോർ ഇൻഷൂറൻസ് - അപേക്ഷാ ഫോം

പേഴ്സണൽ അപകട പരിരക്ഷയും ആഡ് ഓൺ പരിരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങളുമുള്ള സമഗ്ര മോട്ടോർ ഇൻഷൂറൻസ്

ഓൺലൈനിൽ പ്രീമിയം കണക്കാക്കലും തൽക്ഷണം വാങ്ങലും

പണമില്ലാതെയുള്ള ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ്

ലളിതമായ നോ ക്ലെയിം ബോണസ് (NCB) ട്രാൻസ്ഫർ

ഞങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗ്യാരേജുകളിൽ ലളിതമായ പരിശോധനയും സേവനവും

മോട്ടോർ ഇൻഷൂറൻസ് - അപേക്ഷാ ഫോം

നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ ആദ്യഭാഗവും അവസാനഭാഗവും രേഖപ്പെടുത്തുക
10-അക്ക നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ പിൻ കോഡ് നൽകുക
ദയവായി നഗരം എന്‍റർ ചെയ്യുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനം നൽകുക
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡി എന്‍റർ ചെയ്യുക