ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್

ಈಕ್ವಿಟಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಫಂಡ್‍ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್

Aug'18-Oct'18
ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
 

ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್: ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಅಧಿಕದವರೆಗೆ

ಹೂಡಿಕೆ ಹಾರಿಜಾನ್ : 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು

ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್

ಸ್ಕೀಮ್ ನೇಮ್

ಲಾಭ (CAGR %)

ಚಂಚಲತೆ

CRISIL ಶ್ರೇಣಿ

ಯೋಜನೆ AUM (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

1 ವರ್ಷ

3 ವರ್ಷ

5 ವರ್ಷ

Reliance ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್

9.70

10.07

22.03

ಅಧಿಕ

2

9585

SBI ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಫಂಡ್

5.73

9.85

20.80

ಕಡಿಮೆ

1

18892

ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬ್ಲೂಚಿಪ್ ಫಂಡ್

10.16

11.27

19.31

ಮಧ್ಯಮ

1

17129

 

ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್: ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಅಧಿಕದವರೆಗೆ

ಹೂಡಿಕೆ ಹಾರಿಜಾನ್ : 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು

ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್

ಸ್ಕೀಮ್ ನೇಮ್

ಲಾಭ (CAGR %)

ಚಂಚಲತೆ

CRISIL ಶ್ರೇಣಿ

ಯೋಜನೆ AUM (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

1 ವರ್ಷ

3 ವರ್ಷ

5 ವರ್ಷ

Aditya Birla ಸನ್ ಲೈಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್

4.99

12.54

25.25

ಮಧ್ಯಮ

1

9188

SBI ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್

8.72

12.22

24.15

ಮಧ್ಯಮ

2

5215

Kotak ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್

8.43

12.48

23.51

ಮಧ್ಯಮ

1

19260

 

ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ : ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಅಧಿಕದವರೆಗೆ

ಹೂಡಿಕೆ ಹಾರಿಜಾನ್: >5 ವರ್ಷಗಳು

ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್

ಸ್ಕೀಮ್ ನೇಮ್

ಲಾಭ (CAGR %)

ಚಂಚಲತೆ

CRISIL ಶ್ರೇಣಿ

ಯೋಜನೆ AUM (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

1 ವರ್ಷ

3 ವರ್ಷ

5 ವರ್ಷ

L&T ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್

5.11

14.80

31.82

ಕಡಿಮೆ

1

2724

ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್

5.98

8.83

29.43

ಕಡಿಮೆ

1

1517

Kotak ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ

6.61

12.54

31.16

ಕಡಿಮೆ

2

3218

 

ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ : ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಬಹಳ ಅಧಿಕದವರೆಗೆ

ಹೂಡಿಕೆ ಹಾರಿಜಾನ್: >5 ವರ್ಷಗಳು

ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್

ಸ್ಕೀಮ್ ನೇಮ್

ಲಾಭ (CAGR %)

ಚಂಚಲತೆ

CRISIL ಶ್ರೇಣಿ

ಯೋಜನೆ AUM (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

1 ವರ್ಷ

3 ವರ್ಷ

5 ವರ್ಷ

Reliance ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್

10.31

16.64

37.92

ಕಡಿಮೆ

1

6949

Franklin India ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಫಂಡ್

5.64

12.53

30.90

ಕಡಿಮೆ

1

7327

 

ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ : ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಅಧಿಕದವರೆಗೆ

ಹೂಡಿಕೆ ಹಾರಿಜಾನ್: 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು, >5 ವರ್ಷಗಳು

ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್

ಸ್ಕೀಮ್ ನೇಮ್

ಲಾಭ (CAGR %)

ಚಂಚಲತೆ

CRISIL ಶ್ರೇಣಿ

ಯೋಜನೆ AUM (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

1 ವರ್ಷ

3 ವರ್ಷ

5 ವರ್ಷ

Aditya Birla ಸನ್ ಲೈಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್

1.33

11.43

25.39

ಮಧ್ಯಮ

2

6023

DSP ಬ್ಲಾಕ್‌ರಾಕ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಪ್ಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್

5.72

12.30

22.10

ಮಧ್ಯಮ

2

5472

SBI ಲಾರ್ಜ್ & ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ - ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾನ್

8.30

9.55

22.73

ಮಧ್ಯಮ

1

2261

 

ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ : ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಅಧಿಕದವರೆಗೆ

ಹೂಡಿಕೆ ಹಾರಿಜಾನ್: 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು, >5 ವರ್ಷಗಳು

ಮೌಲ್ಯ

ಸ್ಕೀಮ್ ನೇಮ್

ಲಾಭ (CAGR %)

ಚಂಚಲತೆ

CRISIL ಶ್ರೇಣಿ

ಯೋಜನೆ AUM (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

1 ವರ್ಷ

3 ವರ್ಷ

5 ವರ್ಷ

Aditya Birla ಸನ್ ಲೈಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್

2.34

12.64

30.54

ಮಧ್ಯಮ

1

3803

 

ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ : ಅಧಿಕದಿಂದ ಬಹಳ ಅಧಿಕದವರೆಗೆ

ಹೂಡಿಕೆ ಹಾರಿಜಾನ್: >5 ವರ್ಷಗಳು

ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ನೇಮ್

ಲಾಭ (CAGR %)

ಚಂಚಲತೆ

CRISIL ಶ್ರೇಣಿ

ಯೋಜನೆ AUM (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

1 ವರ್ಷ

3 ವರ್ಷ

5 ವರ್ಷ

Axis ಫೋಕಸ್ಡ್ 25 ಫಂಡ್

19.30

15.65

21.82

ಮಧ್ಯಮ

2

3943

 

ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ : ಅಧಿಕದಿಂದ ಬಹಳ ಅಧಿಕದವರೆಗೆ

ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಾರಿಜಾನ್ : 1-3 ವರ್ಷಗಳು

ಅಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್

ಸ್ಕೀಮ್ ನೇಮ್

ಲಾಭ (CAGR %)

ಚಂಚಲತೆ

CRISIL ಶ್ರೇಣಿ

ಯೋಜನೆ AUM (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

1 ವರ್ಷ

3 ವರ್ಷ

5 ವರ್ಷ

Reliance ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್

5.70

10.38

20.15

ಕಡಿಮೆ

1

13368

L&T ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್

5.56

9.68

19.84

ಕಡಿಮೆ

1

10483

 

ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್: ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಅಧಿಕದವರೆಗೆ (ಉದ್ದೇಶ: ಕಾಲಂ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ)

ಹೂಡಿಕೆ ಹಾರಿಜಾನ್: 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು, >5 ವರ್ಷಗಳು

ELSS

ಸ್ಕೀಮ್ ನೇಮ್

ಲಾಭ (CAGR %)

ಚಂಚಲತೆ

CRISIL ಶ್ರೇಣಿ

ಯೋಜನೆ AUM (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

1 ವರ್ಷ

3 ವರ್ಷ

5 ವರ್ಷ

Aditya Birla ಸನ್ ಲೈಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೀಫ್ 96

14.04

12.42

25.08

ಕಡಿಮೆ

2

6022

Axis ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್

16.21

11.63

26.05

ಮಧ್ಯಮ

2

17097

IDFC ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ (ELSS) ಫಂಡ್

9.77

11.37

22.99

ಅಧಿಕ

1

1444

ಲಾಭ 08/08/2018 ರಂದು ಇರುವಂತೆ

ಮೂಲ CRISIL

 

ಡೆಟ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಫಂಡ್‍ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್

Aug'18-Oct'18


ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
 

ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ : ಮಧ್ಯಮ

ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಾರಿಜಾನ್ : 1-3 ವರ್ಷಗಳು

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಂಡ್

ಸ್ಕೀಮ್ ನೇಮ್

CRISIL ಶ್ರೇಣಿ

ಲಾಭ (CAGR %)

ಯೋಜನೆ AUM (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

6 ತಿಂಗಳು

1 ವರ್ಷ

3 ವರ್ಷ

Kotak ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಂಡ್

1

3.68

6.28

7.78

1173

 

ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ : ಅಧಿಕದಿಂದ ಬಹಳ ಅಧಿಕದವರೆಗೆ

ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಾರಿಜಾನ್ : 1-3 ವರ್ಷಗಳು

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫಂಡ್

ಸ್ಕೀಮ್ ನೇಮ್

CRISIL ಶ್ರೇಣಿ

ಲಾಭ (CAGR %)

ಯೋಜನೆ AUM (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

6 ತಿಂಗಳು

1 ವರ್ಷ

3 ವರ್ಷ

L&T ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫಂಡ್

1

2.56

4.74

7.93

3768

 

ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ : ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಮವರೆಗೆ

ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಾರಿಜಾನ್ : 1-3 ವರ್ಷಗಳು

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು PSU ಫಂಡ್

ಸ್ಕೀಮ್ ನೇಮ್

CRISIL ಶ್ರೇಣಿ

ಲಾಭ (CAGR %)

ಯೋಜನೆ AUM (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

6 ತಿಂಗಳು

1 ವರ್ಷ

3 ವರ್ಷ

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು PSU ಡೆಟ್ ಫಂಡ್

1

3.16

6.14

7.46

620

 

ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ : ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಮವರೆಗೆ

ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಾರಿಜಾನ್ : 1-3 ವರ್ಷಗಳು

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು PSU ಫಂಡ್

ಸ್ಕೀಮ್ ನೇಮ್

CRISIL ಶ್ರೇಣಿ

ಲಾಭ (CAGR %)

ಯೋಜನೆ AUM (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

3 ತಿಂಗಳು

6 ತಿಂಗಳು

1 ವರ್ಷ

HDFC ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ ಫಂಡ್

1

1.66

3.23

5.57

10592

L&T ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ ಫಂಡ್

1

1.61

2.94

4.79

3119

ಲಾಭ 08/08/2018 ರಂದು ಇರುವಂತೆ

ಮೂಲ CRISIL

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ:

ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ: ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಸಹವರ್ತಿಗಳು, ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ, ನಿಖರತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣತೆ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯೋಜನೆಗಳ NAV ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಫರ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಮೇಲಿನ ವಿಷಯವು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಆಫರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಓದುಗರು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಗಾರರೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಫರ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.

ಜನರು ಇವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್

ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಖಚಿತ ಮಾರ್ಗ

ಅಪ್ಲೈ
Digital Health EMI Network Card

ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ EMI ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್

ರೂ. 4 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಮುಂಚಿತ-ಅನುಮೋದಿತ ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

ಈಗಲೇ ಪಡೆಯಿರಿ

ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ

ಅಪ್ಲೈ

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್‌

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ ಮುಕ್ತ ಹಣಕಾಸು

ಅಪ್ಲೈ