ಆಸ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಲೋನಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಆಸ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಲೋನ್ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಆಸ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಲೋನ್ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ
ರೂ
|
0
|
3Cr
|
6Cr
|
9Cr
|
12Cr
|
15Cr
|
18Cr
|
21Cr

ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು, ರೂ.35,000

ಅವಧಿ
|
0
|
24
|
48
|
72
|
96
|
120
|
144
|
168
|
192
|
216
ಬಡ್ಡಿದರ
%
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
ಪಾವತಿಸಿದ EMI ಗಳು
EMI
ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ತಿಂಗಳು

ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ವಿವರಗಳು

 • ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ವಿವರಗಳು :

  Rs.850

 • ತಿಂಗಳ EMI :

  ರೂ. 20,251

 • ಉಳಿತಾಯವಾದ ಬಡ್ಡಿ :

  10%

 • ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಮೊತ್ತ :

  ರೂ. 80,166

ಫೋರ್‌‌ಕ್ಲೋಸರ್‌‌ನ ಅರ್ಥವೇನು?

ಲೋನ್ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಎಂದರೇನು?

ಲೋನ್ ಫೋರ್‌‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಎಂದರೆ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು EMIಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಗಧಿತ EMI ಅವಧಿಯ ಮುನ್ನ ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿಸಿದ EMIಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಫೋರ್‌‌ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ತಿಂಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲಿನ ಲೋನಿನ ಫೋರ್‌‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಬೇಗ.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
1.ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ (1 ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ)
2.ಅವಧಿ (1 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ)
3.ಬಡ್ಡಿ ದರ
4.ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾದ EMI ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು
5.ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ತಿಂಗಳು

ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ತಿಂಗಳು ಎಂದರೇನು?

ಇದು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಉದಾ. ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್‌ನ ಅವಧಿಯು 5 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು (60 ತಿಂಗಳು), ನೀವು 3 ವರ್ಷಗಳು 4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ (40ನೇ ತಿಂಗಳು) ಒಟ್ಟು ಲೋನನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಆ ತಿಂಗಳು (ಇಲ್ಲಿ 40ನೇ) ನಿಮ್ಮ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಲೋನ್ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶುಲ್ಕವಿರುತ್ತದೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಮುಂಪಾವತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು?

ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀವು ಪಾವತಿಸುವ 1% ರಿಂದ 4% ಮೊತ್ತವನ್ನು, ಫೋರ್‌‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನಾಗಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌‌ಸರ್ವ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೋನ್ ಮೇಲಿನ ಫೋರ್‌‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಮುಂಪಾವತಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತವು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯ ಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವು, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.