ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವುದು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುವ ಚಾಲಕರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು - ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರು ಮಾಲೀಕರಾಗಿ, ಅಪಘಾತದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೆಂಟ್, ಮುರಿದ ಹಿಂಬದಿ ನೋಡುವ ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಮುಖ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅಪಾಯಗಳು ಅನೇಕ ಇರುತ್ತವೆ.

The solution however is right here in front of you - Four Wheeler insurance from Bajaj Finance Limited (BFL). BFL brings to you plans from our most trusted partners that safeguard you against financial losses from damages to your vehicle and also third party liabilities.

So, if you're looking to purchase four wheeler insurance, you can be sure you will find the right fit, right here

Features/ Benefits

Loss or damage of the vehicle insured

Get covered for natural calamities like floods, typhoons, hurricanes, storms, tempest, etc., and manmade calamities. The policy allows you to stay safe while in transit by rail, road, inland waterway, lift, elevator, or air landslide/rockslide.

ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾನಿ

Get protection against legal liability due to accidental damages caused to the third-party property or permanent injury or death to a third party.

ಪರ್ಸನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕವರ್

Get cover for the owner-driver of the vehicle while driving or traveling and mounting or dismounting from the four-wheeler. This benefit is applicable in case of accidents caused due to malfunctions, technical glitches, and more as mentioned in the policy.

Add- On Covers

24/7 ಸ್ಪಾಟ್ ಅಸಿಸ್ಟನ್ಸ್

Ensure you are never stranded on the road due to any problem associated with your car by getting help for problems like tyre change, assistance for the car’s engine, or assistance in settling in an accident with just a call away regardless of the situation where you are stuck.

ಕೀಲಿಕೈ ಮತ್ತು ಬೀಗ ಬದಲಿ

Forgetting car keys in the restaurant to losing them at home, both involve expenses that you are likely to incur. With this add-on forget about the entire purchasing and replacing expenses of your car’s locks and keys.

Depreciation Shield

Nullify the depreciation associated with the car, by not losing the value in the market. Get this add-on for your car and all its spare parts. Highly, recommended for your cars older than 5 years.

Engine Protector

Protect your most crucial car parts by getting paid for expenses arising due to water ingression, oil leakage, hydrostatic look, and more. Additionally, get cover for damages to the gear box, and gearbox parts too.

Consumable Expenses Cover

In case of damage to the car, get the add-on two-wheeler cover including consumable expenses that provide coverage for all types of motor vehicle oil, refrigerants, coolants.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯಾಗೇಜ್

From laptops and expensive gadgets to money or money’s worth of valuables protect them with the personal baggage cover.

Is Motor Insurance Mandatory?

Yes, Motor insurance is mandatory in India. It’s compulsory to purchase third-party insurance to protect yourself from third-party loss or damage due to an accident.

How many types of motor insurance are there in India?

There are two types of motor insurance in India Third party insurance and comprehensive insurance.

ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೋಟಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಂದರೇನು?

ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೋಟಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮಗ್ರ ಮೋಟಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಂದರೇನು?

Comprehensive motor insurance covers both third-party liability and damages to your vehicle as well.

What is Zero-Depreciation cover?

This cover provides the policyholder complete claim amount on the value of replaced parts without deducting any depreciation, following an accident. However, this cover is available only for vehicles that are less than three years old.

What is NCB protection cover?

No Claim Bonus (NCB) is given for not making any claims during the policy term. As the name suggests, the benefit doesn’t nullify the NCB in the event of a claim; it brings down the slab at which the NCB discount is given on premium.

What is Return on Invoice Cover?

Under this cover, if there’s theft or damages beyond repair it provides you the benefit where you can get back the complete amount of your car/bike invoice value, including the cost of registering a new vehicle and its road tax, respectively.

What is Road-side Assistance Cover?

Under this roadside assistance cover, you can call the support team and they will provide you the support for your vehicle on the spot, and repair your vehicle.

What is IDV for four wheeler insurance?

IDV or Insured Declared Value for four wheeler insurance means the current market value of the vehicle. It corresponds to the maximum sum assured fixed on the vehicle that is paid against total loss or theft of the four wheeler.

Are offline and online four wheeler insurance policies the same?

Yes, they are. In case of online insurance, once you make payment, the policy documents are delivered to your registered address.

When & how will I get my four wheeler insurance policy if I buy it online?

Insurers usually send the soft copy of the four wheeler insurance policy almost immediately after you pay your insurance premium online to your registered email id.

What is the advantage of purchasing a four-wheeler insurance online?

Purchasing a four-wheeler insurance online helps you save time and hassle and the purchase can be done from anywhere, anytime.

Do I need to have a valid insurance policy to get my new vehicle registered at the RTO?

Yes, you need to have an active and valid insurance policy while registering your new vehicle. A valid third party (TP) policy is mandatory for registering your vehicle at the RTO.